Додаткові відомості

Освіта

2001-2006 рр. – навчалася в Кам’янець-Подільському державному університеті
і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої
освіти. Українська мова та література» здобула кваліфікацію вчителя української
мови та літератури, зарубіжної літератури. Диплом спеціаліста з відзнакою.

2006-2007 рр. – навчалася в Кам’янець-Подільському державному університеті
і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої
освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію магістра
педагогічної освіти, викладача української мови та літератури. Диплом магістра
з відзнакою.2009-2013 рр. – навчалася в аспірантурі Інституту журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 27.00.04
«Теорія та історія журналістики».

Перелік місць роботи

2007-2015 - Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

2015-2018- Київський університет культури; Київський національний університет культури і мистецтв;

вересень 2018 р. - Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація на тему: «Комунікаційно-жанрові
модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних
видань 2000-2012 рр.)»
за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія
журналістики.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
8 2 0 2022.11.15 11:22:16 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
0 0 0 1970.01.01 03:00:00 Перейти до Scopus link

Конференції (25)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8533 INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES on Social Sciences & Humanities GENRE AND STYLE SPECIFICITY OF MODERN TRAVEL REPORTING IN SOCIO-POLITICAL WEEKLYS Ізмір (Туреччина) document.pdf
7682 УКРАЇНІСТИКА В УГОРЩИНІ ТА ПОЗА ЇЇ МЕЖАМИ ІІ. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБІРКИ РЕПОРТАЖІВ НА ВИРОБНИЧУ ТЕМАТИКУ ГОРДІЯ КОЦЮБИ «ДНІПРОВІ САГИ» Ніредьгаза / Nyíregyháza, Угорщина document.pdf
7680 PEARSON JOURNAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III THE SPECIFIC OF REPORTING IN UKRAINIAN ONLINE JOURNALISM (ON THE EXAMPLE OF THE SITE «REPORTERS») Cappadocia – TURKEY document.pdf
7679 INTERNATIONAL GOBEKLITEPE SOCIAL AND HUMAN SCIENCES CONGRESS-II СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА УЗБЕКИСТАНА В ЛИТЕРАТУРНЫХ РЕПОРТАЖАХ ПУТЕВОЙ ТЕМАТИКИ 1920-30-Х ГГ. Harran University, Sanliurfa, Turkey document.pdf
7678 TARAS SHEVCHENKO 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES СПЕЦИФІКА РЕПОРТАЖУ В УКРАЇНСЬКІЙ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ САЙТУ «THE UKRAINIАNS») Київ, Україна document.pdf
7677 4th International Nowruz Conference on Scientific Research ТУРЕЦКО-АРМЯНСКИЕ-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ХIХ - ХХ СТ .: МОЖНО ЛИ НАЗНАЧИТЬ ВИНОВНИКА? Karabagh, Azerbaijan document.pdf
7686 CUKUROVA 6TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ТУРЦИИ В УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ 1920-30-Х ГГ. Adana, Turkey document
5805 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» “Зачарований край”: Білорусь у літературних репортажах С. Скляренка Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
5879 ФРАЗЕОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ СУМІЖНИХ НАУК Функціонально-стилістичні параметри фразеологічних одиниць у збірці репортажів Лесі Богуславець «На прощу до рідної землі» м. Ужгород document.pdf
5807 CUKUROVA 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE THE SPECIFIC OF CREATING TURKEY’S IMAGE IN THE COLLECTION OF REPORTS ON TREVELING TOPICS BY O. KYSILEVSKA «LETTERS FROM THE BLACK SEA (TO SON)» (1939) м. Адана, Туреччина document.pdf
5806 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES Ukrainian-Turkish diplomatic relations of 1919-1920 in O. Lototsky's memoirs «In Tsargorod» м. Анкара, Туреччина document.pdf
4725 XXV (ювілейна) міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» ПОГЛИБЛЕННЯ ЗАСАД СИСТЕМНОСТІ У ВИСВІТЛЕННІ СИНТАКСИСУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ВИШІВ Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) document
4720 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «ІХ Довженківські читання: «ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Й УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ» Жанрово-стильова специфіка репортажів О. Довженка на військову тематику Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів) document.doc
4724 VIII Міжнародний Конгрес дослідників Білорусі Специфіка створення образу Білорусі в літературних репортажах на мандрівну тематику 1920-30-х рр. Інститут політичних досліджень «Політична сфера» (м. Вільнюс, Литва) document.pdf
4721 Міжнародна науково-практична конференція «ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО ПРЕСОВОГО РЕПОРТАЖУ УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ (м. Буча) document.docx
4727 міжнародний симпозіум «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ» Жанрово-стильова специфіка сучасного репортажу на мандрівну тематику (за матеріалами журналу «Mandry») ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики» (м. Київ) document
4728 Міжнародна науково-практична конференція «Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України» СПЕЦИФІКА ВИСВІТЛЕННЯ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ У ЗБІРЦІ РЕПОРТАЖІВ Я. ГУҐО-БАДЕРА «БІЛА ГАРЯЧКА» Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів) document
3409 Журналістика 2018: стан, проблеми, перспективи Образ Турции в путевых репортажах В. Шабловского Білоруський державний університет (Мінськ) document.pdf
3806 Література й історія Запорізький край та історія запорозького козацтва в літературних репортажах 20-30 рр. ХХ ст. Запоріжжя document.pdf
3410 Українці Румунії - історія, сучасність та перспективи Українсько-румунські відносини на сторінках вітчизняних періодичних видань 2014-2018 рр. Бухарест (Румунія) document.pdf
3411 „The Islamic World in Research Perspectives of Arabic Studies and Political Science” СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ТУРЦИИ В РЕПОРТАЖАХ НА ПУТЕВУЮ ТЕМАТИКУ КОСТЯ КОТКА «СОЛНЦЕ ЗА МИНАРЕТАМИ» («СОНЦЕ ПОЗА МІНАРЕТАМИ») (1928) И «ДНЕВНИК НЕСКОЛЬКИХ ГОРОДОВ» («ЩОДЕННИК КІЛЬКОХ МІСТ») (1930) Nicolaus Copernicus University in Torun (Торунь, Польща) document.pdf
3412 Мусульманський Схід у східнослов'янських і південнослов'янських літературах ОБРАЗ ІРАНУ В ЗБІРЦІ РЕПОРТАЖІВ ОЛЕКСАНДРА МАР’ЯМОВА «ІРАН БЕЗ ЧАДУРА» Білосток, Польща document.pdf
3419 Стилистика: язык, речь и текст Методологические проблемы изучения жанров социальных коммуникаций Белорусский государственный университет (Мінськ) document.pdf
3420 Журналистика XXI века: традиции и вызовы нового времени Интегрирование жанровых доминант современного репортажа средствами авторского «Я» Белорусский государственный университет (Мінськ) document.pdf
3418 Международная журналистика-2017: идея интеграции интеграций и медиа Проблемы изучения теории жанра репортажа в печатных СМИ Белорусский государственный университет (Мінськ) document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
36799 Image of the role of women in Muslim society through the prism of the vision of a European (on the materials of Ukrainian prеss)
29632 Specification of the creation of Turkey formation in reports on the way of the city by Kost Kotko «The sun beyond the mineralities» (1928) and «The diary of several cities» (1930)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
42616 The Ukrainian-Turkish past and problems of ethnocultural tolerance in the essay “A galley convict and a warden” by Vyacheslav Medvid’
32072 Chyngyz Aytmatov's Point of View about Cultural, Social, Economic and Communication Reasons of the Crisis of the World Literature

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
42646 “Enchanted land”: Belarusian in literary reports of S. Sklyarenko
39627 Specificity of creating the image of Turkey in the Ukrainian soviet press of the 1920-30s
39625 Specificity of creating the image of Uzbekistan in literary reports of traveling topics 1920-30s
39641 The specific of reporting in Ukrainian online journalism (on the example of the site "The Ukrainians")
38800 Turkish-armenian-azerbaijani relations in the XIX – XX centuries: is it possible to appoint the guilt?
32945 Information Manipulation as a Category of Communication Recipient’s Information Discomfort
33886 Historical features of the functioning of reporting in the Ukrainian press
30434 Specification of the creation of Kazakhstan formation in report on the way of the city by V. Mysyka «Kazakhstan Highway»
30208 The Iran’s image in the collection of reports written by Olexander Mariamov «Iran without Chador»
26014 Жанрово-стильова специфіка репортажів на військову тематику (за матеріалами збірки «Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto»)

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
42646 “Enchanted land”: Belarusian in literary reports of S. Sklyarenko
39642 Functional-stylistic parameters of phraseological units in the collection of reports written by Lesya Bohuslavets «Making a pilgrimage to motherland»
39634 Production subjects and ways of its artistic implementation in the collection of reports V. Vladko «Donbass is a golden country»
32947 Scientific and Theoretical Modernization of the Concept of Syntax of the Ukrainian Language in Higher Education Textbooks
29441 The specific of coverage of the post-soviet space in the colletion of reports by Y. Gugo-Bader «White fever»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
32948 Specification of the creation of Turkey formation in reports on the way of the city by Leonid Pervomajskyj «Notepad is a walk» (1929)
33171 The specific of creating turkey’s image in the collection of reports on treveling topics by O. Kysilevska «Letters from the black sea (to son)» (1939)
33170 Ukrainian-Turkish diplomatic relations of 1919-1920 in O. Lototsky's memoirs «In Tsargorod»
29638 Features of the compositional structure of modern press report
25067 Образ Турции в путевых репортажах В. Шабловского

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
115 Chyngyz Aytmatov's Point of View about Cultural, Social, Economic and Communication Reasons of the Crisis of the World Literature https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32072/ 2021

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
146 Кафедра журналістики та нових медіа - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
245 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 1.2 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Bykova

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
275 Функціонально-стилістичні параметри фразеологічних одиниць у збірці репортажів Лесі Богуславець «На прощу до рідної землі» фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39642/ 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2298 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.10.2017
2515 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
3078 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3191 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3900 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
25255 Репортаж : історія, теорія, практика

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
465 Агенційна журналістика (1 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019 21/22 н.р.
532 Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2019 605 20.09.2019 21/22 н.р.
572 Університетські студії (1 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
573 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 735 31.10.2019
594 Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019 21/22 н.р.
682 Агенційна журналістика (1 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2020 198 19.03.2020 21/22 н.р.
683 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, МК, заочна) Інститут журналістики Магістр Заочна 2020 198 19.03.2020
705 Університетські студії (1 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2020 212 02.04.2020

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5406 Інститут журналістики Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
5547 Інститут журналістики Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 10 27.12.2019
5548 Інститут журналістики Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 4 10 27.12.2019
6057 Інститут журналістики Агенційна журналістика (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6059 Інститут журналістики Агенційна журналістика (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6603 Інститут журналістики Медіавиробництво (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6672 Інститут журналістики Мистецька та літературна критика (4 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6946 Інститут журналістики Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 5 3 10.12.2020
8166 Інститут журналістики Агенційна журналістика (1 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 10.12.2020
8534 Інститут журналістики Мистецька та літературна критика (4 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8707 Інститут журналістики Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
9220 Інститут журналістики Агенційна журналістика (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
9221 Інститут журналістики Агенційна журналістика (1 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 4 3 30.11.2021
9407 Інститут журналістики Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 3 30.11.2021
9666 Інститут журналістики Формати репортерських проектів (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9770 Інститут журналістики Агенційна журналістика (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1812 Кафедра журналістики та нових медіа 4,36 26.12.2018
2838 Кафедра журналістики та нових медіа 4,62 28.12.2019
3450 Кафедра журналістики та нових медіа 4,49 28.12.2020
4378 Кафедра журналістики та нових медіа 4,73 28.12.2021

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
325 Останіна Анна Олександрівна Факультет журналістики II Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський III Останіна.pdf
326 Вишнякова Карина Костянтинівна Факультет журналістики II Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський III Вишнякова.pdf