Додаткові відомості

Освіта

У 1985 році закінчила  Кіровоградський державний
педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна зі спеціальності
«Педагогіка і методика початкового навчання» (диплом з відзнакою). Упродовж 2013-2016 рр. навчалася в докторантурі
Інституту педагогіки НАПН України.

Перелік місць роботи

Протягом 1985-1995 рр. працювала вихователем
закладів дошкільної освіти; здійснювала розроблення авторських методик
підготовки дітей до школи (м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград). 

У  1995-2003 рр. працювала вчителем
початкових класів Навчального науково-педагогічного комплексу СЗШ №8 (м.
Кіровоград). 

У 2003-2007 рр. працювала викладачем кафедри
теорії і методики дошкільного виховання та початкової освіти Кіровоградського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

У 2007-2009 рр. працювала на посадах
старшого викладача кафедри теорії і методики дошкільного виховання та
початкової освіти та доцента кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського.

Протягом 2010-2013 рр. працювала ученим
секретарем Національного центру «Мала академія наук України» (м. Київ).
Упродовж 2013-2016 рр. навчалася в докторантурі Інституту педагогіки
НАПН України.

Теми дисертацій (захищених)

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання
з теми «Наступність у формуванні цілісного сприйняття природи між дошкільною та
початковою ланками освіти»).

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання з
теми «Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів».

 
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
143 6 4 23 2022.12.10 02:43:23 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 1 1 2022.12.03 23:36:53 Перейти до Scopus link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8252 XX International scientific conference The Multidimensionality of the education in the 21st century cen Діяльнісний та рефлексивний виміри професійної підготовки студентів в умовах суспільства Знань Siedlce (Poland) document.pdf
7470 Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми та перспективи Підхід у початковій освіті як дидактичний феномен: від сутності до дидактичних напрацювань Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
7471 Нова стратегія підготовки педагога: суспільні запити та нові виклики Визначення дидактичного інструментарію навчання майбутніх учителів початкової школи в контексті європейського розуміння феномену "ефективність" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6896 2nd International Scientific Conference ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ОРІЄНТОВАНИЙ НА СПРИЯННЯ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ, ДИДАКТИЧНА ТРІАДНА СТРУКТУРА, ІННОВАЦІЙНА ОСНОВА Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach document.pdf
6888 Всеукраїнський науковий онлайн-форум Діяльнісно-рефлексивна основа професійної підготовки педагога в Україні та Європі м.Київ document
6889 DIGITAL ECONOMY AND DIGITAL SOCIETY (2nd INTERNATIONAL CONFERENCE) SOCIAL, ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL DIMENSIONS OF THE “HUMAN – SUBJECT OF ECONOMIC LIFE” PHENOMENON UNDER CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY TRANSITION TO A NEW LEVEL OF DEVELOPMENT Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Польща, м. Катовиці) document.pdf
6890 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Дидактичні акценти зарубіжного та вітчизняного перспективного досвіду підготовки фахівців із початкової освіти м.Київ document
6891 V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю "Фізична реабілітація та здоров'язбережувальні технології: реалії і перспективи", присвяченої 90-річчю Національного університету "Пoлтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Здоров'язбережувальна дидактика як новий напрям розвитку теорії освіти і навчання м. Полтава document
6892 Полтавські дня громадського здоров'я Розвиток хронічної втоми у сучасної людини в контексті теорії ноосфери В.Вернадського м. Полтава document
6893 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Дидактичний аспект інновацій у професійній підготовці педагога м.Київ document
6894 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Полістратегічні тенденції становлення й розвитку засадничих положен феномену "неперервна освіта" м.Київ document
6895 Творча спадщина Василя Сухомлинсько у вітчизняному та міжнародних вимірах Розгляд феномену "Освітній прстір" у контексті поєднання результатів сучасних наукових напрацювань з вагомою педагогічною спадщиною минулого м. Кропивницький document

Монографії (колективні) (8)

ID Назва Рік
35992 Health as an indicator of optimal human response to noosphere, globalization, information and pandemic processes
36170 The learning process focused on promoting sustainable development: essence, didactic process structure, innovative basis
32250 Didactic accents of organization of the distance learning in conditions of pandemic processes
33815 Primary education and training of future teachers in EU countries: Significant trends for Ukrainian education
31338 Social, administrative and educational dimensions of the “human – subject of economic life” phenomenon under conditions of information society transition to a new level of development
33816 The focus of e-learning on preparation of future primary school teachers for the formation of students’ key competence of lifelong learning
26499 The didactic triad "learning - teaching - management" in the context of implementation in the educational process of innovative authorial innovations
27912 Two-way consideration of the phenomenon of health

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (12)

ID Назва Рік
41478 Decreased learning motivation as a scientific problem of the centuries
40983 Effective education in the conditions of noosphere existence of mankind with objective and virtual realities
41662 Motivators of cognitive activity, accompanying emotions and feelings in the conditions of traditional and e-learning throughout lifelong
43204 Pedagogical context of attributiveness of reflection in traditional and e-learning of future teachers and already working as socially oriented individuals
42314 Permanence of professional self-determination in the conditions of socio-economic transformations and processes in the labor market
36437 An overview of the continuous education system components in dimensions «umwelt», «mitwelt» and «eigenwelt»
36636 ICT as a means of implementing thematic FIN-modeling in the organization of training in institutions of higher pedagogical and adult education
35991 Preventing the pre-sick conditions of those who practice lifelong learning
37069 Usage of information and communication technologies in foreign and ukrainian practices in continuing pedagogical education of the digital era
35199 А change of human values during the life as an indicator of the formation of a spiritual being
27593 Chronic fatigue development of modern human in the context of V. Vernadsky’s nosophere theory
30588 Mastering your body and your health resources: from theoretical scientific developments to individual comprehension

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
41464 Influence of the period of negative changes on the didactic tools for the realization of the competence potential of mathematics and natural sciences in the process of teaching students of primary school, adolescence and youth
41173 The bi-directionality of the theory and practice of using ict-support cognition by teachers of the essence of the phenomenon "personal-professional development"
33906 Didactic essence of the concept "approach": genesis, interpretation, functionality, hierarchization, classification
35993 Essence of educational paradigms and polyparadigmal manifestations in multidimensional pedagogical reality and personal self-realization of students in e-learning
32249 Modern learning process in questions and answers
31150 Practical aspects of the primary school teacher professional training under the conditions of european integration
27593 Chronic fatigue development of modern human in the context of V. Vernadsky’s nosophere theory
25867 Didactic bases of organization of study-excursion activity as a means of constructing the subject-subjective interaction of those who teach with those who study
24511 Review of the phenomenon “educational space” in the context of integration of the results of modern scientific groundwork and remarkable pedagogical heritage of past.

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
41464 Influence of the period of negative changes on the didactic tools for the realization of the competence potential of mathematics and natural sciences in the process of teaching students of primary school, adolescence and youth
41173 The bi-directionality of the theory and practice of using ict-support cognition by teachers of the essence of the phenomenon "personal-professional development"
33906 Didactic essence of the concept "approach": genesis, interpretation, functionality, hierarchization, classification
35993 Essence of educational paradigms and polyparadigmal manifestations in multidimensional pedagogical reality and personal self-realization of students in e-learning
31150 Practical aspects of the primary school teacher professional training under the conditions of european integration
27077 Polistrategic tendencies of formation and development of basic provisions of the phenomenon "continuing education"
24511 Review of the phenomenon “educational space” in the context of integration of the results of modern scientific groundwork and remarkable pedagogical heritage of past.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
36169 Research basis of the innovative component of professional training of primary school teachers using european and domestic experience
32248 Life-long learning: the genesis of phenomenon, component composition in the rank of key competence of primary students, peculiarities of formation in first-grade students
30150 Health-saving didactics as a new direction in the development of theory of education and training
30834 The author's educational technology "white laboratory" ("whitelab"): visualization of the essence, analysis of components in the context of modern innovative developments of scientists

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
45 Кафедра початкової освіти 57209685021 3 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209685021&eid=2-s2.0-85068457658

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
162 Кафедра початкової освіти - 4 2 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
130 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 26.7 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Tetyana_Miier

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
276 Сутність освітніх парадигм і поліпарадигмальних проявів у багатовимірній педагогічній реальності та особистісній самореалізації студентів під час е-навчання фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35993/ 2021
332 Біспрямованість теорії та практики використання ІКТ-супроводу пізнання учителями сутності феномену «особистісно-професійний розвиток» фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41173/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
276 Природничо-гуманітарного університету в Седльце (Польща) Міжнародне стажування 18.01-29.03.2021

Директор Природничо-гуманітарного університету

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
569 Development of professional potential of future primary school teachers using the experience of Europe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
176 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 100

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2316 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.04.2017
2528 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2536 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
3913 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4661 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5097 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5928 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.11.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
32308 Normative legal basis for the professional activity of the teacher of the cob school: the head teacher
36621 Нормативно-правові основи професійної діяльності вчителя початкової школи

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
693 Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 198 19.03.2020
896 Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6741 Педагогічний інститут Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
7931 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8331 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
9326 Педагогічний інститут Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9495 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 5 5 3 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2122 Кафедра початкової освіти 4,67 27.12.2018
2649 Кафедра початкової освіти 4,87 28.12.2019
3898 Кафедра початкової освіти 4,83 28.12.2020
4307 Кафедра початкової освіти 4,88 28.12.2021

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
85 Широков Денис Леонідович Педагогічний інститут I Початкова освіта III 2_5413730285751634063-607168893.pdf 2020