Додаткові відомості

Освіта

У 1985 році закінчила  Кіровоградський державний
педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна зі спеціальності
«Педагогіка і методика початкового навчання» (диплом з відзнакою). Упродовж 2013-2016 рр. навчалася в докторантурі
Інституту педагогіки НАПН України.

Перелік місць роботи

Протягом 1985-1995 рр. працювала вихователем
закладів дошкільної освіти; здійснювала розроблення авторських методик
підготовки дітей до школи (м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград). 

У  1995-2003 рр. працювала вчителем
початкових класів Навчального науково-педагогічного комплексу СЗШ №8 (м.
Кіровоград). 

У 2003-2007 рр. працювала викладачем кафедри
теорії і методики дошкільного виховання та початкової освіти Кіровоградського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

У 2007-2009 рр. працювала на посадах
старшого викладача кафедри теорії і методики дошкільного виховання та
початкової освіти та доцента кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського.

Протягом 2010-2013 рр. працювала ученим
секретарем Національного центру «Мала академія наук України» (м. Київ).
Упродовж 2013-2016 рр. навчалася в докторантурі Інституту педагогіки
НАПН України.

З вересня 2018 року  – донині – професор кафедри початкової освіти Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання
з теми «Наступність у формуванні цілісного сприйняття природи між дошкільною та
початковою ланками освіти»).

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання з
теми «Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів».

 
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 1 1 2024.05.19 06:01:32 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
162 Кафедра початкової освіти - 4 2 2021 -
284 Кафедра початкової освіти GWC-6899-2022 8 3 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/34347109
449 Кафедра початкової освіти GWC-6899-2022 12 3 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/34347109

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 252 8 6 2024.05.13 12:34:48 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 177 8 5

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
130 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 111.1 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetyana_Miier

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9899 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) "Феномен раннього дитинства: витоки, виклики, виміри" Враження дитинства та їх вплив на доросле життя Київ document.pdf
9832 ІІІ Всеукраїнські педагогічні читання пам'яті О.Я. Савченко. Цілі та цінності початкової освіти: реалізація в умовах сьогодення Про ціннісний вимір та перехід загальнолюдських цінностей в особистості на прикладі початкової школи. Присвячено пам'яті О.Я. Савченко Київ document.pdf
9831 ІІІ Міжнародна наукова конференція "Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір Розвиток дидактичного інструментарію в умовах глобалізаційних процесів Львів document.doc
9526 XXI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ na temat WIELOWYMIAROWOŚĆ EDUKACJI XXI WIEKU E-learning of students in conditions emergency situations Polska Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach document
9615 І Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція Сутність свідомізаційного підходу в контексті розгляду освіти як соціокультурного інституту, системи, процесу та результату м. Черкаси document.pdf
9527 Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації концепції "Нова українська школа" СТРУКТУРУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБОМ «ПЕРМАНЕНТНА МЕТА» Київський університет імені Бориса Грінченка document
8252 XX International scientific conference The Multidimensionality of the education in the 21st century cen Діяльнісний та рефлексивний виміри професійної підготовки студентів в умовах суспільства Знань Siedlce (Poland) document.pdf
7470 Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми та перспективи Підхід у початковій освіті як дидактичний феномен: від сутності до дидактичних напрацювань Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
7471 Нова стратегія підготовки педагога: суспільні запити та нові виклики Визначення дидактичного інструментарію навчання майбутніх учителів початкової школи в контексті європейського розуміння феномену "ефективність" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6896 2nd International Scientific Conference ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ОРІЄНТОВАНИЙ НА СПРИЯННЯ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ, ДИДАКТИЧНА ТРІАДНА СТРУКТУРА, ІННОВАЦІЙНА ОСНОВА Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach document.pdf
6888 Всеукраїнський науковий онлайн-форум Діяльнісно-рефлексивна основа професійної підготовки педагога в Україні та Європі м.Київ document
6889 DIGITAL ECONOMY AND DIGITAL SOCIETY (2nd INTERNATIONAL CONFERENCE) SOCIAL, ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL DIMENSIONS OF THE “HUMAN – SUBJECT OF ECONOMIC LIFE” PHENOMENON UNDER CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY TRANSITION TO A NEW LEVEL OF DEVELOPMENT Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Польща, м. Катовиці) document.pdf
6890 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Дидактичні акценти зарубіжного та вітчизняного перспективного досвіду підготовки фахівців із початкової освіти м.Київ document
6891 V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю "Фізична реабілітація та здоров'язбережувальні технології: реалії і перспективи", присвяченої 90-річчю Національного університету "Пoлтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Здоров'язбережувальна дидактика як новий напрям розвитку теорії освіти і навчання м. Полтава document
6892 Полтавські дня громадського здоров'я Розвиток хронічної втоми у сучасної людини в контексті теорії ноосфери В.Вернадського м. Полтава document
6893 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Дидактичний аспект інновацій у професійній підготовці педагога м.Київ document
6894 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Полістратегічні тенденції становлення й розвитку засадничих положен феномену "неперервна освіта" м.Київ document
6895 Творча спадщина Василя Сухомлинсько у вітчизняному та міжнародних вимірах Розгляд феномену "Освітній прстір" у контексті поєднання результатів сучасних наукових напрацювань з вагомою педагогічною спадщиною минулого м. Кропивницький document

Монографії (колективні) (9)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
35992 Здоров’я як індикатор оптимального реагування людини на ноосферні, глобалізаційні, інформаційні та пандемічні процеси
36170 Процес навчання, орієнтований на сприяння сталому розвитку: сутність, дидактична тріадна структура, інноваційна основа
32250 Дидактичні акценти організації дистанційного навчання в умовах пандемічних процесів
33815 Початкова освіта та професійна підготовка майбутніх учителів у країнах ЄС: Значущі для української освіти тенденції
33816 Спрямованість е-навчання на підготовку майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів ключової компетентності навчання впродовж життя
31338 Суспільний, управлінський та освітній виміри феномена «людина-суб’єкт економічного життя» в умовах переходу інформаційного суспільства на новий рівень розвитку
27912 Двовекторний розгляд феномену здоров'я
26499 Дидактична тріада «учіння – викладання – управління» в контексті реалізації в освітньому процесі інноваційних авторських нововведень

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (18)

ID Назва Рік
45893 Causes of anxiety during play as a factor of negative impact on the health of preschool and school children
44472 E-learning in the conditions of the information economy as a factor in the development of future teachers for the sustainable development of society
45264 Education as an open system and education as a process of organizing e-learning in the online space in the context of a variable definition of the phenomenon "quality"
44471 Information and information resources as social and personal values of education and of subjects of the educational process in the information era
45516 Studying anxiety as a predictor in students to predict the development of burnout
45263 Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент"
41478 Decreased learning motivation as a scientific problem of the centuries
40983 Effective education in the conditions of noosphere existence of mankind with objective and virtual realities
41662 Motivators of cognitive activity, accompanying emotions and feelings in the conditions of traditional and e-learning throughout lifelong
43204 Pedagogical context of attributiveness of reflection in traditional and e-learning of future teachers and already working as socially oriented individuals
42314 Permanence of professional self-determination in the conditions of socio-economic transformations and processes in the labor market
36636 ІКТ як засіб реалізації тематичного ФІН-моделювання в організації навчання у закладах вищої педагогічної та освіти дорослих
37069 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у зарубіжних і вітчизняних практиках в неперервній педагогічній освіті цифрової ери
35199 Зміна цінностей людини упродовж життя як індикатор формування духовної істоти
35991 Попередження виникнення передхворобливих станів у тих, хто навчається впродовж усього життя
36437 Розгляд складників системи неперервної освіти у вимірах «umwelt», «mitwelt» та «eigenwelt»
30588 Mastering your body and your health resources: from theoretical scientific developments to individual comprehension
27593 Розвиток хронічної втоми сучасної людини у контексті теорії нософери В.Вернадського

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
48563 Involvement of future teachers in the learning process as a determinant of influence on the orientation of their professional thinking in pedagogical activities
44472 E-learning in the conditions of the information economy as a factor in the development of future teachers for the sustainable development of society
45264 Education as an open system and education as a process of organizing e-learning in the online space in the context of a variable definition of the phenomenon "quality"
44471 Information and information resources as social and personal values of education and of subjects of the educational process in the information era
45263 Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент"
46849 Технологія «Матрична інтеграція самоконтролю та самооцінки (МІСС)»: практичний аспект реалізації під час вивчення навчальної дисципліни
41464 Вплив періоду негативних змін на дидактичний інструментарій реалізації компетентнісного потенціалу математичної та природничої освітніх галузей у процесі навчання учнів молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку.
41173 Біспрямованість теорії та практики використання ІКТ-супроводу пізнання учителями сутності феномену «особистісно-професійний розвиток».
33906 Дидактична сутність поняття "підхід": генеза, трактування, функціональність, ієрархізація, класифікація
31150 Практичні аспекти професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції
35993 Сутність освітніх парадигм і поліпарадигмальних проявів у багатовимірній педагогічній реальності та особистісній самореалізації студентів під час е-навчання
32249 Сучасний процес навчання в запитаннях і відповідях
27593 Розвиток хронічної втоми сучасної людини у контексті теорії нософери В.Вернадського
25867 Дидактичні основи організації навчально-екскурсійної діяльності як засобу вибудовування суб’єкт-суб’єктивної взаємодії тих, хто навчає, з тими, хто навчається
24511 Розгляд феномену «освітній простір» у контексті поєднання результатів сучасних наукових напрацювань з вагомою педагогічною спадщиною минулого

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
46843 Організація процесу навчання у закладах вищої педагогічної освіти та освіти дорослих з акцентом на полях самореалізації з інтерактивною взаємодією здобувачів освіти
46849 Технологія «Матрична інтеграція самоконтролю та самооцінки (МІСС)»: практичний аспект реалізації під час вивчення навчальної дисципліни
46993 Транскультурна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах компетентнісного підходу в університетах України та Китаю
41464 Вплив періоду негативних змін на дидактичний інструментарій реалізації компетентнісного потенціалу математичної та природничої освітніх галузей у процесі навчання учнів молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку.
41173 Біспрямованість теорії та практики використання ІКТ-супроводу пізнання учителями сутності феномену «особистісно-професійний розвиток».
33906 Дидактична сутність поняття "підхід": генеза, трактування, функціональність, ієрархізація, класифікація
31150 Практичні аспекти професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції
35993 Сутність освітніх парадигм і поліпарадигмальних проявів у багатовимірній педагогічній реальності та особистісній самореалізації студентів під час е-навчання
27077 Полістратегіальні тенденції становлення й розвитку засадничих положень феномену «неперервна освіта»
24511 Розгляд феномену «освітній простір» у контексті поєднання результатів сучасних наукових напрацювань з вагомою педагогічною спадщиною минулого

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
47912 Про ціннісний вимір та перехід загальнолюдських цінностей в особистісні на прикладі початкової школи
46848 Сутність свідомізаційного підходу в контексті розгляду освіти як соціокультурного інституту, системи, процесу та результату
36169 Дослідницька основа інноваційної складової професійної підготовки вчителя початкових класів з використанням європейського і вітчизняного досвіду
32248 Навчання впродовж життя: генеза феномену, компонентний склад у ранзі ключової компетентності молодших школярів, особливості формування в першокласників
30834 Авторська освітня технологія «біла лабораторія» («whitelab»): візуалізація сутності, аналіз складників у контексті сучасних інноваційних напрацювань учених
30150 Здоров’язбережувальна дидактика як новий напрям розвитку теорії освіти і навчання

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
276 Сутність освітніх парадигм і поліпарадигмальних проявів у багатовимірній педагогічній реальності та особистісній самореалізації студентів під час е-навчання фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35993/ 2021
332 Біспрямованість теорії та практики використання ІКТ-супроводу пізнання учителями сутності феномену «особистісно-професійний розвиток» фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41173/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
276 Природничо-гуманітарного університету в Седльце (Польща) Міжнародне стажування 18.01-29.03.2021

Директор Природничо-гуманітарного університету

Учасник програми document
630 Університет імені Масарика, Брно (Чехія) Міжнародне стажування 04.10-22.11.2023

Zdenka Vagnerova, IRO coordinator

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
569 Development of professional potential of future primary school teachers using the experience of Europe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
815 EU triad Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
176 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2316 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.04.2017
2528 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2536 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
3913 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4661 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5097 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5928 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.11.2021
7272 інше Інший модуль document 23.12.2022
8616 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023
8732 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
8857 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
9775 Cybersecurity Awareness Course Цифровий модуль _Certificate STCU - TM Tetiana Miyer.pdf 27.02.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
36621 Нормативно-правові основи професійної діяльності вчителя початкової школи
32308 Нормативно-правові основи професійної діяльності вчителя початкової школи:навчальний посібник

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
693 Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2020 198 19.03.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
896 Сучасні моделі початкової освіти (5-6 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6741 Педагогічний інститут Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 5 10 10.12.2020
7931 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8331 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
9326 Педагогічний інститут Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9495 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021
12162 Факультет педагогічної освіти Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12209 Факультет педагогічної освіти Сучасні моделі початкової освіти (5-6 курс, ПО, ПМПО, денна) Магістр Денна 10 5 3 31.12.2022
12944 Факультет педагогічної освіти Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
12995 Факультет педагогічної освіти Сучасні моделі початкової освіти (5-6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13281 Факультет педагогічної освіти Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 5 не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2122 Кафедра початкової освіти 4,67 27.12.2018
2649 Кафедра початкової освіти 4,87 28.12.2019
3898 Кафедра початкової освіти 4,83 28.12.2020
4307 Кафедра початкової освіти 4,88 28.12.2021
5733 Кафедра початкової освіти 5,00 30.12.2022
6606 Кафедра початкової освіти 5,00 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
85 Широков Денис Леонідович Педагогічний інститут I Початкова освіта III 2_5413730285751634063-607168893.pdf 2020