Додаткові відомості

Освіта
У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Російська та англійська мови та зарубіжна література». У 2005 році здобула другу вищу освіту у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу. У 2010 році закінчила аспірантуру ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
Перелік місць роботи

декан Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (вересень 2022- донині)

директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (травень 2017-вересень 2022)

завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (вересень 2011-травень 2017);

старший викладач кафедри практики та методики навчання англійської мови Київського університету імені Бориса Грінченка (вересень 2007- вересень 2011);

старший викладач кафедри перекладу Міжрегіональної академії управління персоналом (вересень 2003-вересень 2007);

Теми дисертацій (захищених)
2011р.- захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти») з теми:«Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти».
2014 р.- координація дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти) з теми: «Система підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Європейського Союзу" ( Міжвідомча рада з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол №4 від 29.04.2014 р.).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 0 0 2024.05.26 06:01:55 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
351 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання HIB-8955-2022 1 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/37219171
445 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання HIB-8955-2022 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/37219171

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 290 8 7 2024.05.27 10:22:36 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 177 8 7

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
103 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 117.4 4 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Kotenko3

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10016 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція ( з міжнародною участю) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Змістовно-технологічне забезпечення іншомовної підготовки студентів педагогічних спеціальностей в умовах змішаного навчання Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9007 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» СУЧАСНІ ВИКЛИКИ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НУШ: ЗАПЕРЕЧЕННЯ, УСВІДОМЛЕННЯ, ПРОЖИВАННЯ (З ДОСВІДУ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ ГРІНЧЕНКА) Київський університет імені Бориса Грінченка document
8807 IV Міжнародна наукова онлайн-конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти" ФЕНОМЕН ІННОВАЦІЙНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СЬОГОДЕННЯ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7184 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики» Реалізація нової стратегії підготовки сучасного педагога: досвід Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document
6741 The 25th Annual National IATEFL Ukraine Conference - Kyiv, Ukraine document.pdf
5907 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
5829 ІІI Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» Міждисциплінарна інтеграція як чинник забезпечення якості професійної підготовки сучасного педагога: Європейські практики; досвід Київського університету імен Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document
5380 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Якість професійної підготовки сучасного педагога: інтеграція українського та європейського досвіду, нові виклики та перспективи Київський університет імені Бориса Грінченка (система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings) document
5264 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу (За підсумками реалізації Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»)» Якість вищої педагогічної освіти: європейський досвід, українські реалії Київський університет імені Бориса Грінченка (система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings) document
4437 Міжнародна науково-практична конференція Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Нормативно-правове забезпечення системи підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах ЄС Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
4029 V International Spring Symposium Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices Seven Steps of Forming the Future Teacher’s Methodology Competence in the 21st Century Skills Challenges Dimension Bălți, Moldova document
3488 II Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Реалізація нової освітньої стратегії підготовки педагога: українські реалії, світовий досвід м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3643 The 23 rd Annual National IATEFL Ukraine conference "Learn, Reflect, Develop" - Kyiv, Ukraine document
2436 ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція«Актуальні проблеми практичної психології» Психолого-педагогічна компонента іншомовної підготовки майбутнього педагога м. Глухів document.pdf
2441 І Міжнародна науково-практична конференція \ Професійна підготовка педагога в Україні: реалії сьогодення, погляд у майбутнє м. Київ document
311 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу 'Інноваційні технології навчання іноземних мов' м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
312 Акмеологія: наука XXI століття Акмеологічні технології професійної підготовки вчителя до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Західної Європи м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
313 Open educational E-environment of the modern university - Kyiv, Ukraine document
314 ХХІ щорічна національна конференція IATEFL Ukraine для вчителів англійської мови - м. Київ document
316 Актуальные вопросы общественных наук: социология, экономика, психология, антропология, история, философия, филология, педагогика Современные тенденции развития системы иноязычной подготовки будущих учителей начальной школы в Украине Прага document
315 Scientific and Professional Conference Pedagogy and Psychology in the age of globalization Future Teachers` Foreign Language Competence Formation Budapest document

Монографії (колективні) (8)

ID Назва Рік
45604 Regional tendencies of primary school teacher training in the Benelux countries
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
36477 Готовність майбутніх вчителів початкової школи до роботи у мультилінгвальному середовищі
31479 Моделі іншомовної підготовки вчителів початкової школи у ЄС
31801 Підготовка майбутніх вчителів іноземної мови у початковій школі засобами інноваційних технологій
27958 High school teacher competence in change
25384 Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
24612 Реалізація нової освітньої стратегії підготовки вчителя початкової школи: українські реалії, світовий досвід

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
45893 Causes of anxiety during play as a factor of negative impact on the health of preschool and school children
45555 Linguistic and Stylistic Features of English Public Speeches
45604 Regional tendencies of primary school teacher training in the Benelux countries
36477 Готовність майбутніх вчителів початкової школи до роботи у мультилінгвальному середовищі
30066 Digital competence: abilities of a lecturer and expectations of students (Ukrainian-Polish context)
26962 The Study of the Higher School Lecturer's Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
48460 Application of augmented reality in the linguistic andliterary education of primary school students
39545 Augmented Reality in the Literary Education of Primary School Children: Specifics, Creation, Application
21691 Структура змісту професійної підготовки вчителів початкової школи у Фінляндській Республіці: традиції та інновації
10143 Сучасні тенденції розвитку системи іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні
4685 Формування іншомовної компетентності майбутніх вчителів

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
18825 Моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
18721 Сутність комбінованого навчання у змісті іншомовної методичної підготовки вчителів початкової школи
17934 Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу «Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі»
3895 Мотиваційне забезпечення іншомовної діяльності майбутніх учителів початкової школи
7445 Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу
2513 Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи
3160 Раннє навчання іноземних мов як чинник комунікативно-психологічної адаптації особистості у мовному просторі
2515 Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовно-навчальної діяльності
3159 Фундаменталізація іншомовної підготовки вчителів початкової школи
225 Educational environment of HEI as a factor of future foreign language teacher’s professional self
224 Forming the world outlook of the future foreign language teacher by means of educational disciplines
222 Modern foreign language lecturer of higher educational establishment: professional and personal aspect
223 Polycultural conditioning of future foreign language teacher’s intercultural communication’s ability
226 Professional growth of future foreign language teachers: multicultural aspect
228 The conceptual bases of future primary school teachers professional competence formation in the content of the discipline "Methods of teaching English"
237 The problem of forming the professional significant qualities of future foreign language teacher
2621 Моделювання педагогічного процесу в контексті розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури
2622 Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури як фактор зростання професіоналізму

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
10962 Сучасні тенденції розвитку системи іншомовної освіти педагога в Україні
9221 Іншомовна складова професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
3650 Формування готовності майбутніх учителів до навчання іноземних мов молодших школярів: акмеологічний аспект
2520 Іншомовна методична культура майбутнього вчителя початкової школи як базовий конструкт його професійного становлення
4168 Концептуальні засади організації раннього навчання іноземних мов у процесі інтелектуального становлення особистості
278 Future foreign language teacher professionalisation: theoretical and applied aspect
277 Primary school teachers’ preparation to the professional activity according to the context of the modern educational paradigm
227 Teacher’s personality in the process of interaction at foreign language lessons in primary school
2247
276 Future foreign language teacher`s professional significant qualities forming
2620 Актуалізація проблеми полікультурної компетентності вчителів

Міжнародні науково-дослідні проєкти (3)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
2 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні

Координатор Програми – Інститут вищої освіти НАПН України. Контактна особа–Світлана Калашнікова, директор Інституту


вищої освіти НАПН України - svit.ukr@ukr.net.

document 20.01.2016-20.02.2017
81 Координатор проекту Європейський центр імені Вергеланда Розвиток громадянських і соціальних компетентностей у системі підготовки вчителів в Україні

Керівник проекту: Ірина Сабор, Європейський центр ім. Вергеланда- 01.01.2017-31.12.2018 р.
166 Координатор проєкту Національне агентство освіти Фінляндії Розвиток кар’єрного радництва для України CARE Carita Cruz, Career Guidance Counsellor , HAMK наказ №667.pdf 01.08.2023-31.12.2025

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
78 Digital competence: abilities of a lecturer and expectations of students (Ukrainian-Polish context) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30066/ 2021

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (2)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
17 Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації концепції "Нова українська школа" Факультет педагогічної освіти Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) Київський університет імені Бориса Грінченка Голова (співголова) оргкомітету 2023
20 Феномен раннього дитинства: витоки, виклики, виміри Факультет педагогічної освіти Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) Київський університет імені Бориса Грінченка Голова (співголова) оргкомітету 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
266 Університет Ігнаціо в Кракові (Польща) Міжнародне стажування Еразмус+ 15-19.11.2021

Mikołaj Murkociński

International Relations Specialist

Institutional Erasmus+ Coordinator

International Relations Office
Jesuit University Ignatianum in Krakow

Учасник програми Kotenko.pdf
514 Університет прикладних наук, Хяме (Фінляндія) «Розвиток кар’єрного радництва для України CARE» 08-14.10.2023

Carita Cruz, EDU Research Unit, HAMK,  carita.cruz@hamk.fi

Учасник проєкту document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
24 Малі гранти 21720008 Вишеградський фонд Компетенції викладача вищої школи в добу змін 01.12.2017 – 30.05.2019 р. Учасник проекту
38 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту

Участь у державних науково-дослідних проєктах (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
14 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017 член науково-методичної ради
25 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
36 Руднік Юлія Вікторівна Підготовка майбутніх вихователів до проєктування освітнього середовища закладу дошкільної освіти / 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка Rudnik.pdf 2018
39 Головатенко Тетяна Юріївна Тенденції професійної підготовки вчителів початкової школи у закладах вищої освіти країн Бенілюксу/за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» Київський університет імені Бориса Грінченка диплом Головатенко.PDF 2022

Заявки на колективні гранти (12)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
46 Підготовка вчителя англійської мови майбутнього Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
124 Підготовка вчителя іноземної мови для майбутнього Європейського Союзу (FuTurEs) Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
176 Підготовка вчителів початкових класів по викладанню іноземних мов:західно-європейські практики до українських реалій Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
355 PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINING to FOREIGN LANGUAGE TEACHING: EUROPEAN PRACTICES FOR UKRAINIAN REALITIES (FLEUR) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
559 Foreign language primary school teacher training: European practices for Ukrainian realities (FLEUR) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
727 FLEUR Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2023
732 Democracy-Tales Erasmus KA203 Коллективний - 2023
747 Developing Guidance Career Education in Ukraine Team Finland Knowledge (TFK) Коллективний - 2023
759 Civic-TALES Erasmus KA203 Коллективний - 2023
808 FLEUR Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024
826 VITALITY Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024
836 CREATE Erasmus CBHE Коллективний - 2024

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
102 Навчаємось разом МЗС Фінляндії Подано Лист ректору Київського університету_Ukr.pdf 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
191 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
94 Фаховий модуль (стажування) - document 12.05.2015
411 Лідерський модуль - document 21.05.2015
449 Інше - document 05.12.2016
852 Модуль з ІКТ - nakaz_sert_11_16.pdf 11.11.2016
1635 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
1763 Інше - document 30.03.2017
1866 Інше - document 31.10.2017
3104 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3558 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
3771 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_6_05_19.docx 06.05.2019
3986 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 14.05.2020
4115 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4894 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5236 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
6143 інше Інший модуль document 22.12.2021
7439 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
8381 Дидактичний модуль Інший модуль Котенко О.В..pdf 16.11.2023
8863 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
9558 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1034 5-ювілейна щорічна студентська науково-практична конференція "Іншомовна освіта очима студентів" Студентська конференція Педагогічний інститут 17.05.2016 2
1036 Конкурс перекладу творів Б. Грінченка "Натхненний творчістю Б. Грінченка" Конкурс Педагогічний інститут 07.12.2016 2
1239 "Вчити-це модно. Педагог -це тренд" Молодіжний форум Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2017 10
1242 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1254 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
21975 Шкільний портфель

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
4181 Методика навчання іноземних мов у початковій школі

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
241 Методика навчання іноземних мов (4 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016
278 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
424 Іноземна мова з методикою навчання (4 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
846 Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
965 Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1122 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1325 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
23 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 25.11.2016
122 Педагогічний інститут Методика навчання іноземних мов (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 25.11.2016
3758 Педагогічний інститут Методика навчання англійської мови (4 курс) Бакалавр Заочна 14 10 25 28.12.2018
3759 Педагогічний інститут Методика навчання іноземної мови (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 12 10 не враховується 28.12.2018
5127 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 27.12.2019
7934 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
9422 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО) Магістр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
10288 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 30.11.2021
10629 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 30.11.2021
11213 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична з додаткової спеціалізації) (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11976 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12116 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО) Магістр Денна 8 5 10 31.12.2022
12131 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12910 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
91 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,1 20.05.2016
1184 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,58 12.01.2017
2037 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,70 26.12.2018
2704 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 5,00 28.12.2019
3789 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,95 28.12.2020
4905 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,94 28.12.2021
5684 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,57 30.12.2022
6567 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,71 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
513 Шоу-програма "Ось ми які" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка - 16.11.2017

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
4 англійська мова Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_angl_mova-1.pdf 12.02.2017