Додаткові відомості

Освіта

1993 р. -  закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання з додатковою спеціальністю «Музика».

 

1998-2000 рр. - навчалась в аспірантурі на кафедрі соціальної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.07 – теорія та методика виховання.

  

2009-2011 рр. - навчалась в докторантурі Інституту проблем виховання НАПН України. Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Перелік місць роботи

1993-1995 рр. - педагог-організатор СШ № 13 м. Рівне.

1995-1996 рр. - вчитель початкових класів СШ № 64 м. Львів.

1996-1997 рр. - вихователь групи продовженого дня СШ № 64 м. Львів.

1997-1998 рр. - вчитель української мови початкових класів гуманітарної гімназії м. Рівне.

2001-2008 рр. - завідувач лабораторії вивчення сімейних форм виховання, завідувач центру дослідження дитинства Державного інституту проблем сім'ї та молоді.

2005-2007 рр. - доцент кафедри соціальної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова.

2007-2012 рр. - завідувач лабораторії дитячих об'єднань Інституту проблем виховання АПН України.

2012-2018 рр. - заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України. 

2008-2011 рр. – за сумісництвом доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; 

2011-2018 рр. – за сумісництвом професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини; 

з 2018 року і до нині – професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини.

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація "Формування духовних потреб молодших школярів у позанавчальній діяльності", 2001

Докторська дисертація "Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах", 2011

Громадська активність
Досвід роботи у проектах міжнародних та українських громадських/благодійних організацій:
- проект ЮНІСЕФ «Місто, дружнє до дитини» (2004, керівник проекту),
- проект ЮНІСЕФ «Підтримка розробки Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» (2005, керівник проекту);
- проект Євросоюзу «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей» (2007-2009, експерт з питань оцінки потреб клієнта);
- проект Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» (2009-2014, експерт-консультант);
- проект ЮНІСЕФ «Розвиток єдиного національного інструментарію та алгоритму оцінки потреб дитини та її сім’ї» (2013, експерт);
- проект ЮНІСЕФ «Розробка посібника із соціальної роботи із вразливими сім’ями з дітьми (2015-2016, експерт);
- проект Представництво благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні «Створення навчальних матеріалів тренінгової програми з деінституціалізації» (2018, експерт);
- проект Євросоюзу «Технічна підтримка реформування сектора соціального захисту в Киргизькій Республіці» (2018-2020, міжнародний експерт із соціальної роботи);
- проект Світового банку «Розроблення та впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області)» (2019-2021 рр.);
- проєкт ЮНІСЕФ "Моніторинг потреб та підтримка дитини в умовах війни" (2022 р.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1918 11 14 2022.11.15 11:24:30 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.11.21 06:01:39 Перейти до Scopus link

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8291 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» Тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, у сім’ї громадян в умовах війни: інноваційний підхід Суми document.pdf
8218 Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти: виклик сьогодення" "Інновації в соціальній роботі з дітьми з інвалідністю та їхніми сім'ями" Полтава, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» document.pdf
8219 "Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології" Стратегічне планування у соціальній роботі Київ document.pdf
7108 XIII Міжнародна наукова конференція DLCC2021 "Теоретичні і практичні аспекти дистанційного навчання: Е-навчання в період Covid-19 пандемії Етичні аспекти застосування ІКТ у комунікації з батьками дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами Катовіце (Польша) document.pdf
7078 ІІІ Всеукраїнський форум за міжнародної участі "Дитина у тривожному середовищі: розвивальні і відновлювальні практики" Специфіка соціального супроводу сімей з дітьми в СЖО Київ document
7103 Науково-практична онлайн конференція "Наука і молодіжна політика" Роль наукових досліджень і наукового супроводу у національно-патріотичному вихованні Київ document.pdf
7102 XІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Національна ідентичність в мові і культурі" Національні цінності як базис національно-культурної ідентичності Київ document.pdf
7076 VI Міжнародна науково-практична конференція "Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології" Особливості та результати деінституціалізації в Україні Київ document
6300 XV Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського світового простору Подалання опору змінам в освітньому колективі: актуальний кейс для керівника і кожного - https://youtu.be/Hr65H-HEPPk Київ document
6301 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики" Концептуальні засади деінституціалізації в Україні Київ document.pdf
5664 Міжнародна конференція «Соціальні послуги для сімей з дітьми у громадах» Системний підхід до професіоналізації соціальної роботи в умовах децентралізації Київ document.pdf
5663 VII Міжвузівський науково-практичний семінар «Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій» Ідентичність як соціокультурний феномен і чинник соціального розвитку Харків document
5665 І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» Соціально-педагогічна робота з кризовою сім'єю в умовах обєднаної територіальної громади Запоріжжя document.pdf
3603 Роль средств массовой информации в обеспечении права каждого ребенка на семью в контексте реформирования системы детских учреждений интернатного типа Этические принципы освещения в СМИ вопросов, связанных с защитой прав детей м. Бішкек, Киргизька Республіка document.pdf
3602 Особистість у просторі виховних інновацій Особливості тренінгових технологій національно-патріотичного виховання лідерів учнівського самоврядування м. Київ, Україна document
3571 VII Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання work-shop м. Київ, Україна document.pdf
3662 Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Особливості тренінгових технологій національно-патріотичного виховання лідерів учнівського самоврядування м. Київ, Україна document.PDF
3601 Cоціальне виховання: від традицій до сучасності Суспільно-державницькі цінності як аксіологічна основа соціального виховання в сучасній Україні м. Київ, Україна document
3590 Міжнародний науковий семінар Вчимося у батьків м. Гданськ, Республіка Польща document.pdf
3600 Brodcast EVROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018 Assessment of the Needs of the Child and Family: еру Basis of Modern Education м. Краків, Республіка Польща document
3604 Освітні програми зі спеціальностей галузі "соціальна робота": теоретичні та практичні аспекти Варіативність освітніх програм за спеціальності "соціальна робота" м. Київ, Україна document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
41620 Formation of Social Success and Life Optimism in Pupils in Crisis Conditions
40104 Ethical Aspects of ICT Usage in Intercommunion with Parents of Preschoolers with Special Educational Needs

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
41673 Professional Training оf Future Social Workers: Implementing Foreign Experience into The National Heis Practice
41072 The Motivation of Prosocial Behavior of Adolescents
40104 Ethical Aspects of ICT Usage in Intercommunion with Parents of Preschoolers with Special Educational Needs
39326 Effectiveness of Gender Education in Ukraine as the Implementation of the Principle of Gender Parity
37310 Social partnership as key factor of national-patriotic education
31551 Pupils’ trust in teachers as a key prerequisite for child safety in school

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)

ID Назва Рік
42227 Education and support for biological families with children: modern experience of the Czech Republic and Ukraine
41766 Organizations and implementation by regional centers of social services of educational activity
41673 Professional Training оf Future Social Workers: Implementing Foreign Experience into The National Heis Practice
41072 The Motivation of Prosocial Behavior of Adolescents
42673 Use of art techniques to prevent teenager aggression in modern conditions
39314 Ensuring the best interests of the child as a priority for social service provision to families with children
38512 New program of families preparing for care and education of fostered/adopted children
37311 Resistance to changes in the process of reforming household institutions: manifestations and ways to overcome
37310 Social partnership as key factor of national-patriotic education
40047 Training of personnel of boarding schools for changes in the process of deinstitutionalization
38514 Сore and specifics of social commissioning implementation in Ukraine
31550 Забезпечення адаптації учнів – колишніх вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей у новому шкільному середовищі
31548 Змістово-технологічне забезпечення соціальної роботи з дитиною, влаштованою в сім’ю патронатного вихователя
34006 Передумови та концептуальне бачення створення системи підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання
30271 Обеспечение субъектности личности в процессе правовой социализации как доминанта социальной работы
25302 Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: питання стандартів та індикаторів
30269 Новые векторы профессионализации социальной работы в Кыргызстане

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
42227 Education and support for biological families with children: modern experience of the Czech Republic and Ukraine
41766 Organizations and implementation by regional centers of social services of educational activity
42673 Use of art techniques to prevent teenager aggression in modern conditions
40416 Features of a child needs assessment, who is educated in boarding institution, and its family environment
38512 New program of families preparing for care and education of fostered/adopted children
40047 Training of personnel of boarding schools for changes in the process of deinstitutionalization
38514 Сore and specifics of social commissioning implementation in Ukraine
31550 Забезпечення адаптації учнів – колишніх вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей у новому шкільному середовищі
34006 Передумови та концептуальне бачення створення системи підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання
32645 Розуміння майбутніми соціальними працівниками та соціальними педагогами сутності та особливостей процесу деінституціалізації
25295 Передумови та стратегічні завдання деінституціалізації в Україні
25237 Суспільно-державницькі цінності як аксіологічна основа сучасного суспільного виховання в Україні

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
41888 Використання арт-технік у профілактиці агресивності молодших підлітків у кризовій ситуації
41889 Надання соціальних послуг сім’ям з дітьми з інвалідністю
41887 Сутність та складові медіації як способу мирного врегулювання конфліктів
41886 Тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, у сім'ї громадян в умовах війни: інноваційний підхід
37505 Національні цінності як базис національно-культурної ідентичності
32694 Особливості соціально-педагогічної профілактики жорстокого поводження щодо дітей в сім’ї
25302 Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: питання стандартів та індикаторів
25306 Особливості тренінгових технологій національно-патріотичного виховання лідерів учнівського самоврядування
25305 Система захисту дітей в україні: компоненти та кроки до оновлення

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
158 Ethical Aspects of ICT Usage in Intercommunion with Parents of Preschoolers with Special Educational Needs https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40104/ 2022
219 Social partnership as key factor of national-patriotic education https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37310/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
259 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 57370829500 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57370829500&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
96 Інститут людини Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 14 2 2021 https://www.researchgate.net/profile/Zanna_Petrocko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (6)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
103 Партнерство "Кожній дитині" Технічна підтримка реформування сектора соціального захисту в Киргизькій Республіці 05.11.-03.12.2018 Директор Партнерства В.Д.Дибайло
Учасник проекту document
171 Європейський Союз Технічна підтримка реалізації контракту з реформування сектора соціального захисту, Киргизстан» 30.09-11.10.2019

Кузьмінський
Володимир Олександрович, консультант Oxford Policy management, т.0557403110   

Учасник проекту 09_84_Grinchenka.pdf
172 Європейський Союз Технічна підтримка реалізації контракту з реформування сектора соціального захисту, Киргизстан» 22.04-11.05.2019

Кузьмінський
Володимир Олександрович, консультант Oxford Policy management, т.0557403110   

Учасник проекту OUT_2019_04_56_KyivHrinchenkoUni_Petrochko_20190412_ukr.pdf
187 МБО "Партнерство кожній дитині" Технічна підтримка реалізації контракту з реформування сектора соціального захисту 10-28.02.2020 В.Д.Дибайло Учасник програми Petrochko_лист_запрош.pdf
226 National College of Education (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Петрочко.pdf
255 Партнерство "Кожній дитині" Технічна підтримка реформування сектора соціального захисту в Киргизькій Республіці 05.11.-03.12.2021 Директор Партнерства В.Д.Дибайло
Учасник проекту document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
611 Моніторинг та оцінка соціальних послуг для дітей з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю на рівні територіальних громад Національний фонд досліджень України. Назва конкурсу «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері» Коллективний - 2021

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
35 Підтримка досліджень провідних і молодих учених Національний фонд досліджень України Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
141 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 50

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
39233 Енциклопедія освіти

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
945 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
2701 Інше Інший модуль сертифікат.pdf 18.12.2018
3727 Інше Інший модуль document 27.06.2019
3728 Інше Інший модуль document 27.11.2019
4132 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4261 інше Інший модуль document 09.10.2020
4770 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.12.2020
4901 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5140 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5471 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021
5518 інше Інший модуль document 08.10.2021
5726 інше Інший модуль document 23.11.2021
6481 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6527 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
6579 інше Інший модуль document 22.04.2022
6733 інше Інший модуль document 28.10.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (7)

ID Назва Рік
31374 Социальная работа с семьями и детьми: ответы на актуальные вопросы
21983 Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми
21626 Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові технології
36833 Упровадження програми виховної роботи з учнями щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» навч.-метод. посіб. (для інститутів післядипломної пед. освіти)
5543 Соціальна педагогіка
3491 Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
36054 Соціальна робота. Стислий таджицько-російський словник

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
25298 Учнівське самоврядування: відповідь на виклики ХХІ століття п. 1.4 Програма «Школа лідерів учнівського самоврядування»: модуль «Я – патріот» п. 2.2
4457 Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (11 клас)
3495 Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
191 Основи соціально-правового захисту особистості (3 курс, СП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
855 Технологія оцінки потреб отримувачів послуг (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020
1076 Соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (2 курс, СП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021
1086 Основи соціально-правового захисту (3 курс, САРП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9015 Інститут людини Соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 5 5 10 30.11.2021
9052 Інститут людини Основи соціально-правового захисту (3 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9272 Інститут людини Курсова робота (3-4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9842 Інститут людини Економіко-правові основи соціальної роботи (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10861 Інститут людини Соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10900 Інститут людини Технологія оцінки потреб отримувачів послуг (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1348 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,38 12.01.2017
2177 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,90 27.12.2018
3029 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 5,00 28.12.2019
3962 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,80 28.12.2020
4531 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,83 28.12.2021