Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Тараса Шевченка, 1996 р.
Перелік місць роботи

Національний лінгвістичний університет (2007-2008 рр.), 

Європейський університет (2002-2007 рр.)

Громадська активність
заступник завідувача кафедри з наукової роботи;
відповідальна за кафедральний сайт

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
45 3 1 2021.09.26 10:03:01 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1324 Міжнародний науковий конгрес ASEEES-МАГ «Images of the Other» Образи Іншого в сучасному українському літературному й медіа дискурсі Львів (Україна) document.pdf
1325 Аналіз та інтерпретація художнього тексту: проблеми, стратегії, досліди» Міфологічні сценарії в сучасному художньому дискурсі: спроба типологізації Київ (Україна) document.docx
1326 VII щорічній Міжнародній науковій конференції «Літературний процес: становлення ідентичностей» (Київ, 1–2 квітня 2016 Сценарій протистояння в сучасному українському публіцистичному дискурсі: кластерне моделювання Київ (Україна) document.pdf
1323 Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (, 3–4 сакавіка 2016 . Сценарії протистояння в сучасному українському публіцистичному дискурсі: координата «Герой» Мінськ (Білорусь) document.pdf
1322 «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» Текстові особливості реалізації ядерних міфологічних сценаріїв у сучасній українській драматургії Братислава (Словакія) document.pdf

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
24890 Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
24627 Колоніальні тенета, або Як залишитися людиною в акваріумі? (на матеріалі роману-антиутопії Олексія Чупи «Акваріум»)
24608 Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2»

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
26151 Міфосценарне прочитання образу дерева життя в романі Володимира Дрозда «Листя землі»
15550 Координата "національна ідентичність" у сучасній українській публіцистиці: дискурсивні кластери
15547 Текстові варіації міфологічних сценаріїв початку і кінця у творах Oксани Забужко
15548 Футбол як актант міфологічних сценаріїв (на матеріалі сучасної української й польської літератури)
11239 Текстові варіанти есхатологічного міфосценарію Галини Пагутяк
11240 Віднайти Рай : текстові варіації міфологічного сценарію початку Галини Пагутяк
11320 Мегаміфосценарії початку й кінця в художній картині світу Марії Матіос
11089 Індивідуально-авторська інтерпретація есхатологічного міфосценарію (на матеріалі прозових творів Іздрика)
5123 Міфосценарій віднаходження Раю як одна з реалізацій космогонічних міфів (на матеріалі роману Володимира Дрозда «Листя землі»)
4315 Мифологические сценарии в современном мире: особенности "адаптации"
4298 Лабіринти "трамвайно-підземних" часопросторів новел Хуліо Кортасара та Мірча Еліаде

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
24628 Гендерне (безсумнівно!) Рецензія на монографію: Башкирова О. Гендерні художні моделі сучасної української романістики : монографія / Ольга Башкирова. — Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 352 с.
20652 Міфологічні сценарії в сучасному художньому дискурсі: спроба типологізації
15551 Сценарій протистояння в публіцистичних текстах: літературно-художній кластер
11242 Індивідуально-авторська реконструкція есхатологічних міфосценаріїв у художніх творах Сергія Жадана
4316 «Міфологічна реверсія» сучасності: до причин та наслідків
9144 Індивідуально-авторські варіанти міфосценарію ініціації в текстових просторах Володимира Дрозда
7208 Дуалістична міфомодель Тараса Шевченка та Марії Матіос: "перехресні координати"
4313 Міфосценарії: до проблеми дескрипції
7206 Текстова поліваріативність міфологічного сценарію початку як реалізація космогонічних та антропогонічних міфів (на матеріалі поезії Сергія Жадана)
4323 Міфологічні сценарії: до проблеми методології
4312 Міфологічні сценарії: до проблеми методології
4317 Трансформація архаїчного міфу у сучасному соціумі: огляд проблеми
4308 Мифологема "Дом" в языковой картине мира Александра Блока
4319 Мифологические сценарии в современном мире: проблема прочтения
4299 Мотив дзеркального двійника: символічний аспект (на матеріалі роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" та фільму Ганса Еверса "Празький студент" (1913 р.))
4310 Міфологічний сценарій «Втраченого раю»: сучасний духовно-сакральний контекст
4314 Мифологические сценарии в современном мире: введение в проблему
4303 Образи матеріально-тілесного низу в романі Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (26)

ID Назва Рік
33421 Крокет та інші спортивні (і не лише) види змагань у творах Миколи Хвильового
32363 Лабіринти інтермедіальності
28489 Майстер-клас "Неміфічні міфологічні ігри на заняттях із літератури"
26206 Індивідуально-авторська версія національної ідентичності в романах італійського письменника Джорджо Щербаненка «Приватна Венера» та «Тенета зради»
22708 Терапевтичні тексти крізь призму міфологем
36812 Сценарії протистояння в сучасному українському публіцистичному дискурсі: координата «Герой»
22707 Текстові особливості реалізації ядерних міфологічних сценаріїв у сучасній українській драматургії
36801 Міфосценарій сестровбивства як одна з текстових варіацій мегасценарію кінця (на матеріалі сучасної української літератури)
11241 Ідіостильові особливості реконструкції космогонічного міфосценарію у творах Тараса Прохаська
11245 Урбаністична поезія Михайля Семенка та Давида Бурлюка: компаративний аспект словотвірної семантики
11089 Індивідуально-авторська інтерпретація есхатологічного міфосценарію (на матеріалі прозових творів Іздрика)
4452 Міфологема «Острів» як одна з домінант міфосценарію «Віднайденого / Втраченого Раю»
4453 Космогонічні міфосценарії Василя Слапчука
5466 Мифомир сна как смыслообразующая доминанта в художественных произведениях М. Лермонтова
4321 Философия любви в современном мире: мифологические следы
4324 Суб'єкт-об'єктна позиція образу Києва у поезії 20 століття
4320 Мифологические сценарии в современном мире: постановка вопроса
11076 Ороморфная модель в контексте христианского вероучения (на материале «Египетской повести» «Гора» Николая Лескова)
4300 Смысловое приращение как особенность хронотопического сдвига (на материале рассказа И. Бунина "Руся")
4302 Мифологема зеркала в художественном мире Бродского: «Сонет к зеркалу»
6347 Мифологические сценарии в современном мире: символический аспект
4301 Образно-мотивный контрапункт в рассказе И.Бунина «Легкое дыхание»: текстуальный анализ
5460 Креативный потенциал мифологемы «хаос» в текстовом пространстве поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»: гидроморфная модель
4306 Лингвокреативный потенциал внутренней формы слова в «Размышлениях о Божественной литургии» Н.В.Гоголя
4297 Семантика верху у творах Миколи Лєскова
5457 Ассоциативная зазоринка между…(хаос и космос произведений Витальда Гомбровича)

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
4 Літературний процес: методологія, імена, тенденції - 2014

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
43 Інститут філології Кафедра світової літератури 0 0.3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Iuliia_Vyshnytska

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
11 «Міфологічний реверс сьогодення: модуси міфосценаріїв в українській і литовській художній літературі та публіцистиці» МОН України Коллективний - 2017
93 Художні сценарії творення ідентичності в умовах війни: досвід української та зарубіжної літератури ХХ–ХХІ століть Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
9 Вишницька Юлія Василівна Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах /10.01.06 - теорія літератури; 10.01.01 - українська література Київський університет імені Бориса Грінченка, денна Київський університет імені Бориса Грінченка document 2017

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1002 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13.pdf 13.03.2013
1178 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1513 Фаховий модуль (стажування) - document 28.02.2017
1768 Дидактичний модуль - document 05.11.2017
1769 Інше - document 09.11.2017
1914 Інше - document 06.12.2017
2223 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2746 Дидактичний модуль Інший модуль Iu_Vyshnytska_AIT_2018.pdf 27.10.2018
2747 Інше Інший модуль Iu_Vyshnytska_English_12Project_A1_2018.pdf 02.12.2018
3299 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3365 Інше Інший модуль А1А2Вишницька.pdf 27.12.2018
3366 Інше Інший модуль Вишницька А2В1.pdf 31.05.2019
3367 Інше Інший модуль Англійська для лідерівВишницька.pdf 28.11.2018
3368 Інше Інший модуль НацСемінарВишницька.pdf 19.07.2019
3369 Інше Інший модуль ОсвітнійФорумВишницька.pdf 26.10.2019
4295 Інше Інший модуль document 01.07.2020
4296 Інше Інший модуль document 31.01.2020
4641 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4883 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
78 Летаратурний конкурс "Молода коронація" Театральний Україна - 27.12.2018

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
80 Буття художнього твору у світовому літературному континуумі упродовж 2017 року (Щомісяця) 8 Не зазначено 11.04.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
36815 Аналіз та інтерпретація художнього тексту. Спецкурс зі світової літератури: навч.-метод. посіб.
20653 Історія української літератури: XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т.
20658 Аналіз та інтерпретація художнього тексту. Спецкурс із зарубіжної літератури: навч.-метод. посіб.

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
5474 Історія зарубіжної літератури межі ХІХ-ХХ століть: навчально-методичний посібник для студентів

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
29 Історія зарубіжної літератури (межа 19-20 століть) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
30 Аналіз та інтерпретація художнього тексту (3 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
540 Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
836 Аналіз та інтерпретація художнього тексту (5 курс, ЗЛСХК, денна) Інститут філології Магістр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
445 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (межа 19-20 століть) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
446 Інститут філології Аналіз та інтерпретація художнього тексту (3 курс) Бакалавр Денна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
492 Інститут філології Світова література ХХ - ХХІ ст.: Літературознавчі методологія і методи досліджень (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 4 4 не враховується 28.12.2017
647 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 29.12.2017
3913 Інститут філології Світова література ХХ - ХХІ ст.: Літературознавчі методологія і методи досліджень (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3922 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3926 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс) Бакалавр Заочна 4 9 не враховується 28.12.2018
5674 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
6075 Інститут філології Аналіз та інтерпретація художнього тексту (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020
6571 Інститут філології Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7103 Інститут філології Спецкурс зі світової художньої культури (6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7893 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7896 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7899 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
386 Кафедра світової літератури 4,18 29.12.2016
1590 Кафедра світової літератури 4,50 12.01.2017
1866 Кафедра світової літератури 3,86 26.12.2018
3214 Кафедра світової літератури 4,73 28.12.2019
3590 Кафедра світової літератури 4,60 28.12.2020

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
254 Авторський вечір українського гурту "Теорія простору"(соліст - Андрій Клименко). link Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 20.02.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
69 Щока Ольга Федорівна Інститут філології IV Гендерні дослідження III document 2019

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
32 з російської мови CШ № 57 Шевченківського району, вул. Прорізна , 19- А - org_komitet_ros_mova_i_lit.pdf 18.12.2017