Додаткові відомості

Освіта
Київське педагогічне училище №2 (1985 р.)

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1991 р.)
Перелік місць роботи

Працювала вихователем дошкільних навчальних закладів міста Києва, викладачем спеціальних дисциплін Київського педагогічного коледжу ім. К. Д. Ушинського, старшим науковим співробітником Інституту професійно-технічної освіти АПН України, доцентом кафедри теорії та історії педагогіки] КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка. З вересня 2017 року - професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Особистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти захищена у грудні 2006 р.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: "Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності" зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти захищена у грудні 2015 р.
Громадська активність
Академік Української Академії Акмеології
Член Асоціації працівників дошкільної освіти України

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
166 8 4 2019.01.18 23:40:37 Перейти на сторінку link

Конференції (36)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6132 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Підготовка майбутнього педагога дошкільної освіти до інноваційної діяльності засобом проєктного навчання Київський університет імені Бориса Грінченка document
6131 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Підготовка магістрів дошкільної освіти до застосування цифрових технологій у проєктній діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6133 5. ICTERI-2020: 16th International conference on ICT in research, education and industrial applications Future Educators' Training for Project Activities Using Digital Technologies Харків document
6130 Нові вектори програми "Дитина" Сучасні форми організації освітнього процесу в ЗДО Київський університет імені Бориса Грінченка document
6124 «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Підготовка майбутніх магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6129 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships Інноваційні інструменти розвитку ЗВО Європейська асоціація університетів (ЄАУ) document.pdf
6127 Annual Conference Webinar #2: Promoting universities' societal engagement Сприяння соціальній активності студентів Європейська асоціація університетів (ЄАУ) document.pdf
4649 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Модель підготовки педагогів дошкільної освіти до інноваційної професійної діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4648 Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти Характеристика педагогічних інновацій у роботі з дітьми дошкільного віку Рівненський державний гуманітарний університет document.pdf
4646 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Інновації у викладанні та навчанні майбутніх педагогів: зарубіжний досвід Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4642 Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти Вплив комп’ютерних ігор на формування особистості дитини м. Рівне, Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування document.pdf
4645 «Освітологія – 2019». Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух україни до європейського союзу Забезпечення якості освітнього процесу в університеті: критерії оцінювання Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4644 Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи Підготовка майбутніх педагогів до проектної діяльності з використанням цифрових технологій НАПН України. Інститут педагогіки. Відділ дидактики document.pdf
4643 Дитяча гра та іграшка у просторі культури Вплив сучасної іграшки на психічний розвиток дитини ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ document.pdf
4647 Освіта дітей дошкільного віку у соціокультурному просторі Lego-технології як засіб адаптації дітей раннього віку до умов ЗДО Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія document.pdf
4640 Нова українська школа в умовах викликів сучасності Підготовка майбутніх педагогів до використання цифрових технологій у професійній діяльності Маріупольський державний університет document.pdf
4641 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей нової української школи Місце і роль медіа-технологій у підготовці майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» document.pdf
4639 Contemporary innovative and information technologies of social developmen The current training state of feature preschool and primary school educators for using the information technologies in professional activities Katowice School of Technology document.PDF
4638 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Формування готовності педагогів до забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти Біла Церква document.pdf
3587 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Педагогічний моніторинг як технологія управління якістю освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3588 Особистість у просторі виховних інновацій Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій у дошкільній освіті ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ document.pdf
3586 Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля Використання ідей В. Сухомлинського у формуванні творчих якостей особистості ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ document.pdf
3625 Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти Проектна діяльність як форма інтеграції змісту навчальних дисциплін м. Рівне document.pdf
3589 Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів Розвиток талантів у дошкільників Інститут обдарованої дитини НАПН України document.pdf
2535 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Шляхи соціального становлення особистості дитини в дошкільних закладах країн Європейського Союзу Київський університет імені Бориса Грінченка document.tif
2332 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення Шляхи включення дітей з особливими освітніми потребами в систему дошкільної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.tif
2333 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Особливості підготовки майбутніх вчителів материнських і початкових шкіл у Франції Київський університет імені Бориса Грінченка document.tif
2988 Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: європейський досвід Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2328 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Педагогічна інноватика як галузь педагогічної науки Переяслав-Хмельницький document
2330 Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності Зміст підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до забезпечення наступності у роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи Львівський національний університет імені Івана Франка document.tif
1286 Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи Інтерактивні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document.pdf
1285 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1318 "Могилянські читання - 2016: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти" Інноваційні освітні проекти у вищій школі Чорноморський національний університет імені Петра Могмли document.pdf
1284 Акмеологія: наука ХХІ століття Інноваційна професійна діяльність викладача як засіб руху до професійного "Акме" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1283 Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія document.pdf
1282 Акмеологічні засади інноваційного розвитку закладу освіти Освітньо-інноваційний проект як форма забезпечення якості університетської освіти Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка document.pdf

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
37239 Підготовка майбутніх педагогів до використання доповненої реальності в освітньому процесі закладу дошкільної освіти
37011 Підготовка майбутніх педагогів до використання доповненої реальності в освітньому процесі закладу дошкільної освіти
37012 Теоретико-технологічні засади підготовки майбутніх магістрів із дошкільної освіти до інноваційної професійної діяльності
33538 Інтегровані форми організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти
32272 Формування доброзичливості молодших дітей дошкільного віку на основі особистісно орієнтованої
28803 Cучасний стан підготовки майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
36959 Formation of readiness of future teachers to use augmented reality in the educational process of preschool and primary education
36958 Entrepreneurship Education of IT Specialists through Distance Learning Technologies
34204 Подготовка будущих педагогов к проектной деятельности с использованием цифровых технологий
32265 Развитие управленческого творчества будущих руководителей дошкольного образования в вузе

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (23)

ID Назва Рік
36643 Використання доповненої реальності як засобу пізнавального розвитку дітей дошкільного віку
36642 Технологічні засади підготовки майбутніх магістрів з дошкільної освіти до інноваційної професійної діяльності
36644 Формування готовності майбутніх педагогів дошкільної освіти до інноваційної діяльності на засадах проєктного навчання
32376 Проєктна діяльність як засіб підготовки дитини до навчання у Новій українській школі
32375 Творчість як основа інноваційної діяльності майбутнього педагога
33067 Характеристика сучасних форм організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти
30482 Закономірності використання інтеграційних форм організації роботи зі старшими дошкільниками
30483 Проектна діяльність як чинник пізнавального розвитку дітей дошкільного віку
29026 Характеристика педагогічних інновацій у роботі з дітьми дошкільного віку
25049 Підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти до організації проектної діяльності
25260 Використання методів ТРВЗ у роботі з дітьми дошкільного віку засобами ІКТ
21752 Особливості навчання бакалаврів у провідних країнах світу
22742 Особливості організації педагогічної освіти у вищих школах Франції
22980 Особливості підготовки майбутніх вчителів материнських і початкових шкіл у Франції
22186 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: європейський досвід
14741 Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку
16762 Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки
12810 Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: концептуальні засади
7086 Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: технологічний аспект
4282 Специфіка інноваційної професійної діяльності викладача дошкільної педагогіки і психології
4288 Формування дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології
3243 Критерії готовності майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної діяльності
3246 Організація самостійної роботи у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології

Фахові видання, що затверджені МОН (50)

ID Назва Рік
36643 Використання доповненої реальності як засобу пізнавального розвитку дітей дошкільного віку
36642 Технологічні засади підготовки майбутніх магістрів з дошкільної освіти до інноваційної професійної діяльності
36644 Формування готовності майбутніх педагогів дошкільної освіти до інноваційної діяльності на засадах проєктного навчання
32376 Проєктна діяльність як засіб підготовки дитини до навчання у Новій українській школі
32375 Творчість як основа інноваційної діяльності майбутнього педагога
33067 Характеристика сучасних форм організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти
28810 Адаптація дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти засобом lego-технології
28805 Вплив сучасної іграшки на психічний розвиток дитини
30482 Закономірності використання інтеграційних форм організації роботи зі старшими дошкільниками
28806 Місце і роль медіа-технологій у підготовці майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти
30483 Проектна діяльність як чинник пізнавального розвитку дітей дошкільного віку
29026 Характеристика педагогічних інновацій у роботі з дітьми дошкільного віку
28804 Педагогічний моніторинг як технологія управління якістю дошкільної освіти
25571 Формування інноваційного потенціалу майбутнього викладача
25257 Якість дошкільної освіти на сучасному етапі
21752 Особливості навчання бакалаврів у провідних країнах світу
22742 Особливості організації педагогічної освіти у вищих школах Франції
22980 Особливості підготовки майбутніх вчителів материнських і початкових шкіл у Франції
21750 Особливості університетської освіти у Франції
22186 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: європейський досвід
22122 Сучасна дошкільна освіта: європейський досвід
14741 Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку
16762 Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки
16303 Розвиток університетської освіти: навчання на основі дослідження
12809 Кейс-метод у підготовці майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності
13064 Компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології у сфері інноваційної професійної діяльності
12808 Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: акмеологічний підхід
12779 Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: експериментальне дослідження
12810 Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: концептуальні засади
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
7089 Інноваційні технології навчання у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності
7083 Історико-педагогічні передумови виникнення інноваційної діяльності в освіті
4280 Аналіз досліджень інноваційних моделей навчання у вищій школі
7086 Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: технологічний аспект
4274 Педагогічна інноватика у розвитку нових напрямів освіти
4282 Специфіка інноваційної професійної діяльності викладача дошкільної педагогіки і психології
4288 Формування дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології
3243 Критерії готовності майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної діяльності
3246 Організація самостійної роботи у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології
2580 Зміст підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності
4291 Науковий тезаурус інноваційної освіти
528 Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології засобами тренінгу
521 Асистентська практика у формуванні здатності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності
1581 Структура та ознаки інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу
520 Методологічні засади інноваційної професійної діяльності викладача вищої школи
529 Принципи інноваційної професійної діяльності викладача вищої школи
4284 Інновації в системі вищої педагогічної освіти: теоретичний аспект
1809 Професійно-орієнтовані форми навчання у підготовці фахівців туризму
1603 Дидактичні принципи особистісно орієнтованого навчання природознавству майбутніх вихователів дошкільних закладів
1604 Особистісно орієнтоване навчання: ретроспективний аналіз

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
29027 LEGO-технології як засіб адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти
29165 Вплив комп’ютерних ігор на формування особистості дитини
29163 Засоби формування психічного здоров’я дитини
27280 Підготовка майбутніх педагогів до використання цифрових технологій у професійній діяльності
27281 Підготовка майбутніх педагогів до проектної діяльності з використанням цифрових технологій
21742 Інтерактивні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти
21747 Зміст підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до забезпечення наступності у роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи
21753 Педагогічна інноватика як галузь педагогічної науки
16760 Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти
3816 Особливості інноваційної професійної діяльності викладача дошкільної педагогіки і психології
4282 Специфіка інноваційної професійної діяльності викладача дошкільної педагогіки і психології
1872 Нормативно-правове забезпечення інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу
10555 Сучасні підходи до класифікації педагогічних інновацій
2229 Формування інноваційної культури майбутнього викладача в процесі підготовки у вищих навчальних закладах
531 Акмеологічний підхід у підготовці магістрів педагогіки вищої школи до інноваційної професійної діяльності
530 Застосування педагогічних інновацій в технологізації навчального процесу у вищій школі

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (2)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
12 Неперервна професійна освіта: теорія і практика - 2015
13 Освітологічний дискурс - 2015

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
178 Кафедра дошкільної освіти 57221281065 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221281065

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
139 Кафедра дошкільної освіти - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
145 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 1.18 5.3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Ludmila_Kozak

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
81 Педагогічний моніторинг як технологія управління якістю дошкільної освіти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28804/ 2019

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
32 Програма імені Жана Моне 587094-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейська Комісія Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС 01.09.2017-31.08.2020 Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
132 Досвід європейських країн з підготовки вчителів для забезпечення безперервного переходу від дошкільної освіти до початкової школи Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
185 Інновації у педагогічній освіті та підготовці лідера нової школи: досвід країн Європейського Союзу Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
321 Інновації у підготовці вчителя-лідера для нової Європейської школи Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
5 Інновації у підготовці педагога дошкільної освіти в контексті європейської інтеграції Latvian State Scholarship for Research Подано Документ відсутній 2020
25 Інновації у підготовці педагога дошкільної освіти в контексті європейської інтеграції Національна стипендіальна програма Словацької Республіки (NSP) Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
188 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 70

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
7 Козак Людмила Василівна Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності/ 13.00.04 -теорія і методика професійної освіти - Київський університет імені Бориса Грінченка document 2016

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
253 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
372 Лідерський модуль - document 25.04.2018
978 Модуль з ІКТ - sert_kurs_16_06_14.pdf 16.06.2014
1262 Дослідницький модуль - document 13.12.2016
1385 Фаховий модуль (стажування) - document 25.02.2016
1859 Інше - Epaзмус+_Козак 1.tif 08.11.2017
1920 Інше - document 06.12.2017
2537 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
3629 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4151 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4231 інше Інший модуль Сертифікат Козак Людмила.pdf 29.05.2020
4497 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
4915 ІКТ(енк) Інший модуль - 04.03.2020
5039 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.03.2021
5070 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5094 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5233 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5329 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5377 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 30.04.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1021 Участь у роботі Грінченківської наукової зимової школи для аспірантів і докторантів у галузі педагогіки Наукова школа Київ 12.02.2016 2
1023 Розвиток дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників університету (Дослідницький модуль) Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету Київ 19.04.2016 2
1025 Диспут «Навчання на дослідницькій основі: яким воно має бути?» Засідання 2-го Дискусійного клубу в рамках Фестивалю науки у Київському університеті імені Бориса Грінченка Київ 27.04.2016 2
1027 «Освітологічні дебати». Тема: «Нова українська школа» Засідання 3-го Дискусійного клубу в рамках Грінченківської декади Київ 07.01.2016 2
1029 Розвиток дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників університету (Дослідницький модуль) Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету Київ 12.01.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
19333 Розвиток дослідницької компетентності викладачів вищої школи

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
15372 Освітня програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету (дослідницький модуль)
12820 Макромодуль VII.Експертиза інновацій для забезпечення якості освіти
11164 Методичні рекомендації щодо реалізації навчальної міждисциплінароної програми з підготовки експертів у галузі освіти

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
77 Основи педагогічної інноватики (6 курс) Педагогічний інститут Магістр Денна 2014 249 10.06.2014
564 Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019
749 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 282 26.05.2020

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3730 Педагогічний інститут Компоративістика в освіті (6 курс, ПВШ, заочна) Магістр Заочна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3862 Педагогічний інститут Проектна діяльність у навчальних закладах (6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 15 9 не враховується 28.12.2018
5228 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 7 5 10 27.12.2019
7416 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 10.12.2020
7522 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7632 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
7692 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7699 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7701 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7706 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8659 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
599 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,39 30.12.2016
1161 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,34 12.01.2017
2017 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,37 26.12.2018
2618 Кафедра дошкільної освіти 4,78 28.12.2019
3766 Кафедра дошкільної освіти 4,92 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
382 ДОм-1-16-2.0д VI 5 5 2017