Додаткові відомості

Освіта
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна
Перелік місць роботи

Кіровоградський державний педагогічний університет імені  Володимира Винниченка

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Теми дисертацій (захищених)
"Літературна творчість Д.І. Яворницького і розвиток української прози початку ХХ століття" (1995);
"Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука" (2007)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
101 5 1 2022.12.02 14:35:11 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4457 Літературний процес: моделі, матриці, категорії Жанрова матриця роману-репортажу Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4459 Карпатська Україна - незалежна держава Поетика назви роману-репортажу «Сонце з Заходу» Уласа Самчука Ужгородський національний університет document.pdf
3845 Борис Грінченко в літературному, кульутрно-освітньому та громадсько-політичному житті України Принципи упорядкування творів письменників кінця ХІХ - початку ХХ ст.: питання текстології Київський університет імені Бориса Грінченка document
3630 Постать Миколи Євшана в контексті розвитку українського модернізму Погляди Миколи Євшана на взаємодію художньої та позахудожньої реальностей Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського document.pdf
3629 ІХ Липівські читання Художній світ оповідання "Гаркавий" Юрія Липи Полтавський університет економіки і торгівлі document.pdf
3628 Українська і польська політична еміграція ХХ століття: традиції - особистості - ідеї - риторика \ Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
3631 Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст Оніричні мотиви в ліриці Василя Стуса Донецький університет ім. Василя Стуса document
3626 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) ПОЕТИКА ТРЕВЕЛОГУ «ВРАЖІННЯ З ПОДОРОЖІ ПО ЕВРОПІ» (1939) ВОЛОДИМИРА БЛЬОНДИНЕНКА Київський університет імені Бориса Грінченка document
2399 Михайло Івасюк - письменник, педагог, громадянин (до 100-річчя від дня народження) Конструювання історичної пам"яті про народні повстання у прозі Михайла Івасюка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document.pdf
1987 ЛІТЕРАТУРНА ГЕНЕРАЦІЯ 1930-Х РОКІВ “ПРАЗЬКА ШКОЛА” Національні образи-символи в оповіданнях Уласа Самчука Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
1988 Комунікативний дискурс у полікультурному просторі ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ПРО УКРАЇНСЬКУ РЕВОЛЮЦІЮ В РОМАНІ «САБОТАЖ УВО» УЛАСА САМЧУКА Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського document.pdf
1986 ГОЛОД 1946-1947 рр.: ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ «Цар Голод» та інша аграрна дивоглядія московського Кремля в оцінці Уласа Самчука ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ document.pdf
1984 Літературний процес: трансгресії революцій САБОТАЖ ЯК ОДНА З ФОРМ ОРГАНІЗОВАНИХ ТРАНСГРЕСИВНИХ ПРАКТИК (на матеріалі неопублікованого роману «Саботаж УВО» Уласа Самчука) Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1181 V Всеукраїнська наукова конференція 'Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття' 'Мала літературна енциклопедія' (1948-1950) Павла Богацького Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського document
1182 Wspolnota wyobrazona. Pisarki Europy Srodkowej wobec problemow literackich, spolecznych i politycznych lat 1914-1944/1945 Художня історіософія Галини Журби (на матеріалі прози міжвоєнної доби) Warszawa document
1183 Всеукраїнська науково-практична конференція КОМУНІКАТИВНИЙ ДИСКУРС: НАУКОВА РЕЦЕПЦІЯ І СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ Оцінка творчості Івана Франка в неопублікованій публіцистиці Уласа Самчука Національний університет біоресурсів і природокористування України document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
37308 Food code for the prose of Ulas Samchuk
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
24826 Art historiosophy of Galyna Zhurba (on the material of prose of the interwar period)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37309 The influence of the virtual educational space on the future philologists’ stress resistance

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
28574 The image of Roman Shukhevich in the ulas SamchukʼS Prose
28575 "(Not)Undercut": memory about totalitarian trauma in the story of Ulas Samchuk՚S story «The displaced persons»

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
40411 "Volunteers know well what they fight for and die…"
40305 Boris Grinchenko about regulation methods of creative inspiration
37309 The influence of the virtual educational space on the future philologists’ stress resistance
34111 The poetics of Mykola Chyrskyi’s feuilleton Poděbrady cicerone
31195 Artistic perception of Yaroslav the Wise in art works about his daughtersqueens
31196 The phenomenon of ‘Malorosiistvo’ in Ulas Samchuk’s interpretation (based on the material of the trilogy “Ost”)
24835 History of the writing and publication of the novel “Sun from the west” by Ulas Samchuk: reconstruction attempt
24837 The poetics of the travelogue «The impressions of travel across Europe» (1939) by Volodymyr Blondinenko
20968 Videre majus quiddam
20963 The artistic world of the modern novel in verse
19289 Ulas Samchuk about the phenomenon of the book (on the material of nonfiction)
24977 „Studia Polsko-Ukraińskie”: modeling of effective intercultural dialogue
16785 Dmytro Yavornytskyi – Popularizer of Taras Shevchenko’s Creative Work
16794 The novel "Sabotage UVO" Ulas Samchuk’s: at the crossroads of art and documentary
16792 THE ROLE OF CULTURE AND ART IN THE NATION’S HISTORYHENESIS (on the material of literary-critical works of Ulas Samchuk)
16798 To the Question about the Place of Birth of Yurii Klen (Osvald Burghardt)
16793 Постимпрессионистический дискурс в украинской литературе: "школа" Михаила Коцюбинского

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
28576 Poetics of the title of the novel «Sun from the West» by Ulas Samchuk
24830 The artistic world of the story "Garkavyy" of Yuri Lipy
21922 Literature encyclopedia (1948-1950) of Pavlo Bohatsky
20951 Historical memory of Ukraine's revolution in the Ulas Samchuk's novel "Sabotage UVO"
20958 Tsar' golod and other agricultural wonders of the moscow kremlin's in estimation of Ulas Samchuk
19038 Why «The Black Verses» are black: Reflections on the poetic collection by Evhen Malaniuk
16799 "The gift at the birthday party" by Michael Kotsyubynskij is the intertextual background Ulas Samchuk's story "Birthday"

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (2)

ID Назва Рік
34891 “Too ardent in words and frank in thoughts”(touches to the biography of Ulas Samchuk)
32410 The problem of woman’s emansipation in the feuilleton “Amazonia: a very inept story” by Mykola Chirsky

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
224 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
25 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 24.9 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Rusnak

Реєстр наукових публікацій (6)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
27 Videre majus quiddam наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20968/ 2018
28 Художній світ сучасного роману у віршах фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20963/ 2018
29 Художня історіософія Галини Журби (на матеріалі прози міжвоєнного періоду)/ Artystyczna historiozofia Hałyny Żurby (na materiale prozy epoki międzywojennej) монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24826/ 2018
30 «Studia Polsko-Ukraińskie»: моделювання ефективного міжкультурного діалогу фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24977/ 2018
141 Феномен малоросійства в інтерпретації Уласа Самчука (на матеріалі трилогії «Ост») фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31196/ 2020
142 Художня рецепція образу Ярослава Мудрого у творах про його доньок-королев фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31195/ 2020

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
189 Модуль Жана Моне «Українська література в контексті європейських досліджень» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
375 The formation of the modern image of women: national tradition and European experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
536 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.12.2013
2527 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
3150 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.04.2019

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7407 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9767 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
382 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,21 29.12.2016
1397 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,68 12.01.2017
2230 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,78 27.12.2018
2748 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,24 28.12.2019
4013 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,63 28.12.2020
4872 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,21 28.12.2021

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
79 VІІІ Міжнародний мвоно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017
279 ІІІ етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Університет Грінченка 20.12.2018
325 Всеукраїнський конкурс "Вчитель року 2021" Київ 01.04.2021