Додаткові відомості

Освіта
Криворізький державний педагогічний університет, 2003 рік, спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література"
Перелік місць роботи

2003 - вчитель зарубіжної літератури (Саксаганська гімназі №91, м.Кривий Ріг), зарахована до аспірантури (Криворізький державний педагогічний університет)

2006 - старший викладач кафедри української та іноземних мов (Криворізький економічний інститут)

2008 - доцент кафедри української та іноземних мов (Криворізький економічний інститут)

2009 - заступник директора з науково-педагогічної роботи (Криворізький економічний інститут)

2010 - зарахована до докторантури (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

2013 - доцент кафедри української та іноземних мов (Криворізький національний університет)

2014 - доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки (Криворізький національний університет)

2015 - професор кафедри української та світової літератур (Криворізький державний педагогічний університет)

2017 - професор кафедри української літератури і компаративістики (Київський університет імені Бориса Грінченка)
Теми дисертацій (захищених)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: "Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки" (10.01.01 — українська література).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук: "Дискурс, еволюція, типологія художніх конфілктів української драматургії 1990-2010 років" (10.01.01  українська література).

Громадська активність
Член ради молодих учених Міністерства освіти і науки України.
(Подяка МОН за проведення експертизи проєктів, проміжних та анотованих звітів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, 2021 рік)

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Відповідальна за реалізацію співпраці з Міжнародним благодійним фондом "Мистецька скарбниця".

Лідер Центру компетентностей "Літературний театр".

26 жовтня 2019 року - учасниця освітнього форуму "Академія ігрових технологій: навчання літератури" як тренерка майстер-класу (сертифікат №62-ІФ-19).

Заступник головного редактора наукового збірника "Літературний процес: методологія, імена, тенденції".

Гарант освітньо-професійної програми "Літературна творчість" (магістерський рівень).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
53 3 1 2022.12.04 16:04:20 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8296 Фестиваль освітнього лідерства Clever Нові сенси в освіті: бачення сьогодення і майбутнього Київський університет імені Бориса Грінченка document
7722 VI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених \ Модератор секції Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7296 Літературний твір: теорія, методологія, переклад, критик Подорож героя в романі про війну на Сході України Житомирський державний університет імені Івана Франка document.pdf
7085 Літературний процес: межі толерантності Відповідальність як життєва стратегія (за епістолярієм Лесі Українки) Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6976 Стефаник інтермедіальний "Синя книжечка" Василя Стефаника: поетика серіальності / мозаїчності Платформа інтермедіальних досліджень document
6975 VII Міжнародна наукова конференція "Художні феномени в історії та сучасності" ("Географічний простір і художній текст") Майдан в українському романі про Революцію Гідності: поетика і міфологія Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна document
6977 Літературний процес: (авто-)біографія, наратив, ідентичність Модератор лінійки "Жанрово-стильові модифікації документальної літератури" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7086 Запрошені професори в ЖДУ імені Івана Франка Драматургія Бориса Грінченка: згадати чи забути (пам'ять - цінності - ідентичність) Житомирський державний університет імені Івана Франка document
4297 Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника Репрезентація покоління в повістях В.Петрова-Домонтовича Ягеллонський університет, м. Краків document
4298 Літератор-інтелектуал у міграційний процесах: виклики для пам'яті та ідентичності Мотив внутрішньої міграції в романі В. Домонтовича "Без грунту" Чорноморський національний університет імені Петра Могили document.doc
4295 Літературний процес: моделі, матриці, категорії Антологія актуальної драми: терапія чи провокація до роздумів? Київський університет імені Бориса Грінченка document
4296 Літературний театр у становленні філолога: досвід і перспективи Центр компетентностей "Літературний театр": студентські очікування Київський університет імені Бориса Грінченка document
3578 Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України Молоде покоління в повісті Бориса Грінченка "Сонячний промінь": гомогенність і репрезентація Київський університет імені Бориса Грінченка document
3289 Фестиваль освітнього лідерства Clever Участь у майстер-класах Київський університет імені Бориса Грінченка document
3049 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) Засади канонізації драматургічних творів (на матеріалі української публіцистики кінця XIX - початку XX ст.) Київський університет імені Бориса Грінченка document
2521 Творчість Миколи Куліша у світовому історико-літературному контексті Традиції М.Куліша в п'єсах В.Діброви Херсонський державний університет document.PDF
1824 Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі Художні домінанти трагікомедій В.Діброви Бердянськ document.pdf
1830 Актуальні проблеми літературознавчої термінології Монтаж у драматичному творі Рівне document.docx
1825 Clobalne aspekty economii swiatowej i stosunkow miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej Theatre-studio in a higher educational establishment: classics and post-classics Academia Polonijna w Czestochowie document

Монографії (одноосібні) (4)

ID Назва Рік
24186 Сучасна українська драматургія. Галерея портретів
20428 Драматургія Олександра Чиркова: спроба наближення
20252 Artistic conflicts in the Ukrainian drama of 1990–2010: discourse, evolution, tipology
20429 Moral-ethical fundamentals of creation of character creation in dramatic art of Lesya Ukrayinka

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27699 Wspominając ciemność: psychologia traumy w monodramie nedy neżdany1 kotka na wspomnienie ciemności…

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
39724 Generation related self-identity of Lesia Ukrainka (Based on her epistolary heritage)
35587 Ukrainian Intellectual Drama of the 2000s
34462 The Jay’s Wing by Ivan Franko: imaginary drama dialogue

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
42313 Literature in the dimensions of the goal (based on the essay materials of Hrigory Shton)
41751 Responsibility and mission as life strategy (within the context of Lesia Ukraika's epistolary heritage)
39724 Generation related self-identity of Lesia Ukrainka (Based on her epistolary heritage)
41752 Contemporary interpretation of the development of Ukrainian literary studies
24314 Потенциал игры (за пьесой Александра Ветра "Под прицелом тишины")

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
42313 Literature in the dimensions of the goal (based on the essay materials of Hrigory Shton)
41751 Responsibility and mission as life strategy (within the context of Lesia Ukraika's epistolary heritage)
37990 “Blue book” by vasyl stefanyk: poetics of seriality / mosaic
41752 Contemporary interpretation of the development of Ukrainian literary studies
39792 Maidan in the Ukrainian novel about the Revolution of Dignity: poetics and mythology
36710 Representation of general differences in the intellectual novels by V.Petrov-Domontovych
30503 Designing memory as an identity search: artistic intentions of Borys Grinchenko, the playwriter
31055 Literary Theater in the educational process: experience of the University College and training of non-philological specialists
28342 Principles of evaluation and canonization of dramatic works by Ukrainian publicists of the late XIX - early XX century
31948 Literary theater in the educational process: experience of the University college and training of non-philological specialists.
26559 Modern Ukrainian dramaturgy for children: axiological measurement of a current generation prizm
24122 Осмислення буття літературного твору: від теорії до практики
23667 Literature dominants of V. Dibrova’s tragicomedy
20426 The modern ukrainian dramaturgy: the phenomenon of existence

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
27997 Голос тексту: поліфонічне звучання
29396 Брехтівська драма VS класична драма (аспект сценічності)
24121 Literary terminology in author's genre definitions of contemporary Ukrainian playwrights
27964 Біографічна драма
20586 Literature dominants of V. Dibrova’s tragicomedy

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
167 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства AAY-5080-2021 3 1 0 https://publons.com/researcher/4364265/tetiana-virchenko/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
286 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 14 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Virchenko

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (2)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
29 Інститут філології Літературний процес: методологія, імена, тенденції Зміст Заступник головного редактора 17 Дотримано 2021
71 Інститут філології Літературний процес: методологія, імена, тенденції Зміст Заступник головного редактора 18 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (4)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
26 Художні домінанти трагікомедій В. Діброви фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23667/ 2018
97 Wspominając ciemność: psychologia traumy w monodramie nedy neżdany1 kotka na wspomnienie ciemności… монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27699/ 2019
247 Репрезентація поколіннєвих відмінностей в інтелектуальних романах В.Петрова-Домонтовича фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36710/ 2021
347 Contemporary interpretation of the development of Ukrainian literary studies фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41752/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
88 Вища школа у м. Сонч (Польща) Наукове стажування 27.-30.11.2018

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Вищий навчальний заклад
приватної форми власності

Учасник проекту Вірченко_сертифікат.pdf

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
94 Сучасна українська драматургія в системі гуманітарного знання: потенціал тексту Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Індивідуальний - 2018
139 Художні сценарії творення ідентичності в умовах війни: досвід української та зарубіжної літератури ХХ–ХХІ століть Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
150 "Поколіннєва ідентичність учасників літературних дискусій в Україні кінця 19 століття" Державний фонд фундаментальних досліджень Коллективний - 2018
246 «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» Варшавський університет, Ягелонський університет. Фундація Artes Liberales Індивідуальний - 2019
503 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2020
615 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2021

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
28226 Поколіннєва репрезентація сучасної української драматургії: коронацйні межі

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1656 Інше - document 03.04.2014
1663 Лідерський модуль - document 04.07.2017
2101 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2018
2224 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3076 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3362 Інше Інший модуль ВірченкоТ.pdf 26.10.2019
3774 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
5275 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5395 інше Інший модуль document 18.05.2021
6452 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6679 інше Інший модуль document 24.09.2022

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
75 Міжнародний літературний конкурс "Молода коронація" Театральний Україна, Київ, Колонна зала Київської міської державної адміністрації за адресою: вул. Хрещатик, 36. Документ Microsoft Word (3).docx 07.06.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
37553 Практикум з української літератури: види літературознавчого аналізу

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
643 Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
997 Теорія літератури (4 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3633 Інститут філології Аналіз художнього тексту (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
5204 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5531 Інститут філології Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 27.12.2019
7408 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (1-2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8285 Інститут філології Сучасні аудіовізуальні літературні формати: технологія і промоція (5-6 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8286 Інститут філології Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8689 Інститут філології Практикум з української літератури: Виразне читання (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8892 Інститут філології Теорія літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 5 10 30.11.2021
10530 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (1-2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11307 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11397 Інститут філології Навчальна практика (літературно-краєзнавча) (1 курс, ФУ) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11963 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФІС, ФФР, ФІТ денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1011 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,08 12.01.2017
1873 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,20 26.12.2018
3229 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,16 28.12.2019
3598 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,45 28.12.2020
4593 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,63 28.12.2021

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
74 І етап VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
25 Підбуртна Діана Володимирівна II Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на честь Героя Небесної Сотні Сергія Кемського Всеукраїнський рівень document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
205 Федик Тамара Олександрівна V Українська мова, література (з методикою їх викладання) I 2022

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
349 Кабакова Олександра Валеріївна Факультет української філології, культури і мистецтва IV Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський II Кабакова Олександра_диплом.pdf
350 Диба Ігор Миколайович Факультет української філології, культури і мистецтва IV Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський III Диба Ігор_Диплом.pdf
352 Федик Тамара Олександрівна Факультет української філології, культури і мистецтва VI Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський III Федик Тамара.pdf