Додаткові відомості

Освіта
Київське педагогічне училище №2 (1985 р.)

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1991 р.)
Перелік місць роботи

Працювала вихователем дошкільних навчальних закладів міста Києва, викладачем спеціальних дисциплін Київського педагогічного коледжу ім. К. Д. Ушинського, старшим науковим співробітником Інституту професійно-технічної освіти АПН України, доцентом кафедри теорії та історії педагогіки] КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка. З вересня 2017 року - професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Теми дисертацій (захищених)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Особистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти захищена у грудні 2006 р.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: "Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності" зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти захищена у грудні 2015 р.
Громадська активність
Академік Української Академії Акмеології
Член Асоціації працівників дошкільної освіти України

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 14 2 2023.12.05 06:03:15 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
139 Кафедра дошкільної освіти - 1 0 2021 -

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 353 10 11 0 2023.03.13 15:54:00 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 242 8 6

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
145 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти 14.9 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Ludmila_Kozak

Конференції (47)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9859 Феномен раннього дитинства: витоки, виклики, виміри Проблеми і перспективи розвитку освіти дітей раннього віку в контексті парадигмальних зрушень Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9858 Актуальні проблеми дошкільної освіти: виклики та пріоритети Інноваційні тенденції професійної підготовки фахівців з дошкільної освіти в Україні Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document.pdf
9861 Всеукраїнський круглий стіл «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал» - Київський університет імені Бориса Грінченка document
9909 18th International Conference, ICTERI 2023 The Use of Digital Tools for Mastering Practical Disciplines in the Distance Format of Training Bachelors of Preschool Education Ivano-Frankivsk document.pdf
9212 Огнев’юківські читання "Освіта - сутність часу" Ціннісні орієнтири підготовки професіоналів у науковій спадщині Віктора Огнев’юка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9862 Всеукраїнський методологічний семінар «Використання інноваційних технологій у взаємодії з дітьми дошкільного віку» - Інститут модернізації змісту освіти document.pdf
8766 The level of development of science and technology in the XXI century '2022 Volunteer activity as way of forming social and civic competence of children in preschool education Karlsruhe, Germany document.pdf
8625 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти Підготовка майбутніх педагогів до застосування цифрових технологій у роботі з дітьми дошкільного віку Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8348 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Підготовка майбутніх магістрів з дошкільної освіти до психологопедагогічного супроводу розвитку дітей дошкільного віку у проєктній діяльності Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського document
7668 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики» Розвиток креативного потенціалу у дітей старшого дошкільного віку засобами ТРВЗ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7667 Вебінари-практикуми від авторів програми «Дитина» та БКДО 2021 Сучасні форми організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
6132 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Підготовка майбутнього педагога дошкільної освіти до інноваційної діяльності засобом проєктного навчання Київський університет імені Бориса Грінченка document
6131 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Підготовка магістрів дошкільної освіти до застосування цифрових технологій у проєктній діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6133 5. ICTERI-2020: 16th International conference on ICT in research, education and industrial applications Future Educators' Training for Project Activities Using Digital Technologies Харків document
6130 Нові вектори програми "Дитина" Сучасні форми організації освітнього процесу в ЗДО Київський університет імені Бориса Грінченка document
6124 «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Підготовка майбутніх магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6129 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships Інноваційні інструменти розвитку ЗВО Європейська асоціація університетів (ЄАУ) document.pdf
6127 Annual Conference Webinar #2: Promoting universities' societal engagement Сприяння соціальній активності студентів Європейська асоціація університетів (ЄАУ) document.pdf
4649 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Модель підготовки педагогів дошкільної освіти до інноваційної професійної діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4648 Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти Характеристика педагогічних інновацій у роботі з дітьми дошкільного віку Рівненський державний гуманітарний університет document.pdf
4646 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Інновації у викладанні та навчанні майбутніх педагогів: зарубіжний досвід Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4642 Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти Вплив комп’ютерних ігор на формування особистості дитини м. Рівне, Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування document.pdf
4645 «Освітологія – 2019». Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух україни до європейського союзу Забезпечення якості освітнього процесу в університеті: критерії оцінювання Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4644 Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи Підготовка майбутніх педагогів до проектної діяльності з використанням цифрових технологій НАПН України. Інститут педагогіки. Відділ дидактики document.pdf
4643 Дитяча гра та іграшка у просторі культури Вплив сучасної іграшки на психічний розвиток дитини ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ document.pdf
4647 Освіта дітей дошкільного віку у соціокультурному просторі Lego-технології як засіб адаптації дітей раннього віку до умов ЗДО Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія document.pdf
4641 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей нової української школи Місце і роль медіа-технологій у підготовці майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» document.pdf
4640 Нова українська школа в умовах викликів сучасності Підготовка майбутніх педагогів до використання цифрових технологій у професійній діяльності Маріупольський державний університет document.pdf
4639 Contemporary innovative and information technologies of social developmen The current training state of feature preschool and primary school educators for using the information technologies in professional activities Katowice School of Technology document.PDF
4638 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Формування готовності педагогів до забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти Біла Церква document.pdf
3587 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Педагогічний моніторинг як технологія управління якістю освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3588 Особистість у просторі виховних інновацій Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій у дошкільній освіті ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ document.pdf
3586 Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля Використання ідей В. Сухомлинського у формуванні творчих якостей особистості ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ document.pdf
3625 Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти Проектна діяльність як форма інтеграції змісту навчальних дисциплін м. Рівне document.pdf
3589 Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів Розвиток талантів у дошкільників Інститут обдарованої дитини НАПН України document.pdf
2535 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Шляхи соціального становлення особистості дитини в дошкільних закладах країн Європейського Союзу Київський університет імені Бориса Грінченка document.tif
2332 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення Шляхи включення дітей з особливими освітніми потребами в систему дошкільної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.tif
2333 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Особливості підготовки майбутніх вчителів материнських і початкових шкіл у Франції Київський університет імені Бориса Грінченка document.tif
2988 Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: європейський досвід Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2328 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Педагогічна інноватика як галузь педагогічної науки Переяслав-Хмельницький document
2330 Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності Зміст підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до забезпечення наступності у роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи Львівський національний університет імені Івана Франка document.tif
1286 Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи Інтерактивні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document.pdf
1285 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1318 "Могилянські читання - 2016: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти" Інноваційні освітні проекти у вищій школі Чорноморський національний університет імені Петра Могмли document.pdf
1284 Акмеологія: наука ХХІ століття Інноваційна професійна діяльність викладача як засіб руху до професійного "Акме" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1283 Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія document.pdf
1282 Акмеологічні засади інноваційного розвитку закладу освіти Освітньо-інноваційний проект як форма забезпечення якості університетської освіти Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка document.pdf

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
43483 Volunteer activity as way of forming social and civic competence of children in preschool education
37011 Future teacher training for the use of augmented reality in the educational process of a preschool education institution
37012 Theoretical and technological fundamentals of training future masters from preschool education to innovative professional activity
33538 Integrated forms of organization of the educational process in preschool institutions
32272 Формування доброзичливості молодших дітей дошкільного віку на основі особистісно орієнтованої
28803 The current training state of feature preschool and primary school educators for using the information technologies in professional activities

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (7)

ID Назва Рік
45986 Professional training of future teachers of preschool education institutions to implement the development of child's abilities
43271 The use of project technologies in the training of students
36959 Formation of readiness of future teachers to use augmented reality in the educational process of preschool and primary education
36958 Entrepreneurship Education of IT Specialists through Distance Learning Technologies
39146 The Application of Augmented Reality in Education and Development of Students Cognitive Activity
34204 Future Educators' Training for Project Activities Using Digital Technologies
32265 Розвиток управлінської творчості майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів у вищому навчальному закладі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (30)

ID Назва Рік
43271 The use of project technologies in the training of students
43655 Using types of games to develop the creative potential of senior preschool children
42113 Особливості пізнавального розвитку дітей шостого року життя
41741 Педагогічний супровід дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема
41742 Формування соціально-громадянської компетентності дітей старшого дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі
36644 Formation of readyness of future teachers of preschool education to innovative activity on the basis of project learning
39176 Play as a means of developing the creative potential of preschool children
36642 Technological principles of future masters’ in preschool education training for innovative professional activity
39316 Technologies for the development of future preschool education teachers’ creative thinking
36643 Use of augmented reality as a means of cognitive development of preschool-age children
33067 Characteristics of modern forms of the educational process organization in preschool education institutions
32375 Creativity as the basis of a future teacher’s innovative activity
32376 Project activity as one of the means of preparing a child for learning at the New Ukrainian school
29026 Characteristics of pedagogical innovation in working with preschool children
30483 Project activities as a factor of cognitive development of preschool children
30482 Regularities of the use of integrating forms of organization of working with older preschools
25049 Підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти до організації проектної діяльності
25260 The Use of TPVS Methods in Working with Preschoolers Using ICT Technologies
22980 Features of professional preparation for maternal and initial school teachers in France
21752 Features of studies of bachelors in leading countries of the world
22742 Features of the pedagogical education organization in higher schools of France
22186 Preparing forward specialists for preschool education: european experience
14741 Research competence of higher education teacher: program of development
16762 Рedagogical innovation studies as an interdisciplinary field of professional pedagogics
12810 Preparation of future teachers of preschool education and psychology to innovative professional activities: conceptual basis
4288 Formation of research competenciesof future teachers of preschool pedagogics and psychology
7086 Preparation of future teachers of preschool education and psychology to innovative professional activities: technological aspects
4282 Specificity of innovative professional activities teacher of preschool pedagogy and psychology
3246 Organization of independent work is in preparation of future teachers of preschool pedagogics and psychology
3243 Readiness criteria of future teachers preschool pedagogy and psychology for innovative professional activities

Фахові видання, що затверджені МОН (58)

ID Назва Рік
47336 Development of creativity of future teachers using heuristic learning methods
47264 Formation of research competence of senior preschool children in project activities
47319 Formation of social and public competence of children of older preschool age through the means of musical art
42113 Особливості пізнавального розвитку дітей шостого року життя
41741 Педагогічний супровід дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема
41742 Формування соціально-громадянської компетентності дітей старшого дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі
36644 Formation of readyness of future teachers of preschool education to innovative activity on the basis of project learning
39176 Play as a means of developing the creative potential of preschool children
36642 Technological principles of future masters’ in preschool education training for innovative professional activity
39316 Technologies for the development of future preschool education teachers’ creative thinking
36643 Use of augmented reality as a means of cognitive development of preschool-age children
33067 Characteristics of modern forms of the educational process organization in preschool education institutions
32375 Creativity as the basis of a future teacher’s innovative activity
32376 Project activity as one of the means of preparing a child for learning at the New Ukrainian school
29026 Characteristics of pedagogical innovation in working with preschool children
28810 Early aged children adaptation to the conditions of pre-school education institution means of lego-technology
28805 Influence of modern toys on psychic development of a child
30483 Project activities as a factor of cognitive development of preschool children
30482 Regularities of the use of integrating forms of organization of working with older preschools
28806 The place and the role of media technologies in training of the future pre- and primary school teachers
28804 Pedagogical monitoring as technology of managing quality of education
25257 Quality of preschool education at the modern stage
25571 The formating of future teacher's innovative potential
22980 Features of professional preparation for maternal and initial school teachers in France
21752 Features of studies of bachelors in leading countries of the world
22742 Features of the pedagogical education organization in higher schools of France
21750 Features university education in France
22122 Modern preschool education: european experience
22186 Preparing forward specialists for preschool education: european experience
14741 Research competence of higher education teacher: program of development
16762 Рedagogical innovation studies as an interdisciplinary field of professional pedagogics
16303 Розвиток університетської освіти: навчання на основі дослідження
13064 Competencies of future teachers preschool pedagogy and psychology in innovation professional activities
12809 Keys-method in preparation of future teachers to innovative professional activity
12810 Preparation of future teachers of preschool education and psychology to innovative professional activities: conceptual basis
12808 Preparation of the future teachers of preschool pedagogy and psychology to an innovative professional activity: akmeological approach
12779 Training future teachers preschool pedagogy and psychology to innovation professional activity:experimental research
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
4288 Formation of research competenciesof future teachers of preschool pedagogics and psychology
7083 Historical and pedagogical predictors of innovation activities in education
7089 Innovative technologies in preparation of future teachers of preschool pedagogics and psychology to innovative professional activity
4274 Pedagogical innovation in development of new direction of education
7086 Preparation of future teachers of preschool education and psychology to innovative professional activities: technological aspects
4280 Research analysis of innovativemodels of learning in higher education
4282 Specificity of innovative professional activities teacher of preschool pedagogy and psychology
3246 Organization of independent work is in preparation of future teachers of preschool pedagogics and psychology
3243 Readiness criteria of future teachers preschool pedagogy and psychology for innovative professional activities
2580 Content of training future teachers of preschool pedagogics and psychology to innovative professional activities
4291 Scientific thesaurus of innovative education
528 Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології засобами тренінгу
521 Асистентська практика у формуванні здатності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності
1581 Структура та ознаки інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу
520 Методологічні засади інноваційної професійної діяльності викладача вищої школи
529 Принципи інноваційної професійної діяльності викладача вищої школи
4284 To the innovation in system of higher pedagogical education: theoretical aspect
1809 Професійно-орієнтовані форми навчання у підготовці фахівців туризму
1603 Дидактичні принципи особистісно орієнтованого навчання природознавству майбутніх вихователів дошкільних закладів
1604 Особистісно орієнтоване навчання: ретроспективний аналіз

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
39914 Формування соціально-громадянської компетентності дітей старшого дошкільного віку в комунікативній діяльності
39181 Методичні засади підготовки вихователів до використання сучасних ІКТ у співпраці з батьками
29027 LEGO technologies as a means of adapting young children to the conditions of pre-school education
29163 Means of formation of mental health of the child
29165 The influence of computer games on the formation of a child's personality
27280 Підготовка майбутніх педагогів до використання цифрових технологій у професійній діяльності
27281 Підготовка майбутніх педагогів до проектної діяльності з використанням цифрових технологій
21747 Content of the training of future preschool education specialists to ensure continuity in the work of preschool and elementary school
21742 Interactive technologies for the formation of professional competence of future specialists in elementary education
21753 Pedagogical innovation as a branch of pedagogical science
16760 Application of innovative technologies is in preparation of future specialists of preschool education
3816 Особливості інноваційної професійної діяльності викладача дошкільної педагогіки і психології
4282 Specificity of innovative professional activities teacher of preschool pedagogy and psychology
1872
10555 Сучасні підходи до класифікації педагогічних інновацій
2229
531 Акмеологічний підхід у підготовці магістрів педагогіки вищої школи до інноваційної професійної діяльності
530 Застосування педагогічних інновацій в технологізації навчального процесу у вищій школі

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (2)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
12 Неперервна професійна освіта: теорія і практика - 2015
13 Освітологічний дискурс - 2015

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
238 The use of project technologies in the training of students https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43271/ 2023

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
81 Педагогічний моніторинг як технологія управління якістю дошкільної освіти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28804/ 2019

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
32 Програма імені Жана Моне 587094-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейська Комісія Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС 01.09.2017-31.08.2020 Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
132 Досвід європейських країн з підготовки вчителів для забезпечення безперервного переходу від дошкільної освіти до початкової школи Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
185 Інновації у педагогічній освіті та підготовці лідера нової школи: досвід країн Європейського Союзу Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
321 Інновації у підготовці вчителя-лідера для нової Європейської школи Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
5 Інновації у підготовці педагога дошкільної освіти в контексті європейської інтеграції Latvian State Scholarship for Research Подано Документ відсутній 2020
25 Інновації у підготовці педагога дошкільної освіти в контексті європейської інтеграції Національна стипендіальна програма Словацької Республіки (NSP) Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
188 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
7 Козак Людмила Василівна Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності/ 13.00.04 -теорія і методика професійної освіти - Київський університет імені Бориса Грінченка document 2016

Підвищення кваліфікації (26)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
253 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
372 Лідерський модуль - document 25.04.2018
978 Модуль з ІКТ - sert_kurs_16_06_14.pdf 16.06.2014
1262 Дослідницький модуль - document 13.12.2016
1385 Фаховий модуль (стажування) - document 25.02.2016
1859 Інше - Epaзмус+_Козак 1.tif 08.11.2017
1920 Інше - document 06.12.2017
2537 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
3629 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4151 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4231 інше Інший модуль Сертифікат Козак Людмила.pdf 29.05.2020
4497 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
4915 ІКТ(енк) Інший модуль - 04.03.2020
5039 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.03.2021
5070 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5094 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5233 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5329 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5377 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 30.04.2021
5539 інше Інший модуль document 19.10.2021
5883 інше Інший модуль document 24.04.2021
6396 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
7311 інше Інший модуль document 23.12.2022
7438 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
8617 Використання інноваційних технологій у взаємодії з дітьми дошкільного віку Інший модуль Козак.pdf 29.03.2023
8618 Сучасний ЗДО: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал Інший модуль document 19.10.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1021 Участь у роботі Грінченківської наукової зимової школи для аспірантів і докторантів у галузі педагогіки Наукова школа Київ 12.02.2016 2
1023 Розвиток дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників університету (Дослідницький модуль) Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету Київ 19.04.2016 2
1025 Диспут «Навчання на дослідницькій основі: яким воно має бути?» Засідання 2-го Дискусійного клубу в рамках Фестивалю науки у Київському університеті імені Бориса Грінченка Київ 27.04.2016 2
1027 «Освітологічні дебати». Тема: «Нова українська школа» Засідання 3-го Дискусійного клубу в рамках Грінченківської декади Київ 07.01.2016 2
1029 Розвиток дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників університету (Дослідницький модуль) Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету Київ 12.01.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
19333 Розвиток дослідницької компетентності викладачів вищої школи

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
41740 Проєктна діяльність у закладах дошкільної освіти
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
15372 The educational program training of the teaching staff University (research module)
11164 Guidelines for the implementation of interdisciplinary educational programs to train experts in the field of education
12820 Mykromodul VII.Ekspertyza innovation for quality assurance

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
77 Основи педагогічної інноватики (6 курс) Педагогічний інститут Магістр Денна 2014 249 10.06.2014
564 Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019
749 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
955 Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2021 252 05.04.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1119 Розвиток наукової галузі (1 курс, АСП) Факультет педагогічної освіти Доктор філософії Денна 2021 811 06.12.2021 22/23 н.р.
1346 Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3730 Педагогічний інститут Компоративістика в освіті (6 курс, ПВШ, заочна) Магістр Заочна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3862 Педагогічний інститут Проектна діяльність у навчальних закладах (6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 15 9 не враховується 28.12.2018
5228 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 7 5 10 27.12.2019
7416 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 10.12.2020
7522 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7632 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
7692 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7699 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7701 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7706 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8659 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8909 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 5 10 30.11.2021
9458 Педагогічний інститут Розвиток наукової галузі (1 курс, АСП, денна) Доктор філософії Денна 9 5 10 30.11.2021
9682 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти (5-6 курс, ДО, ПМДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10046 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, ПМДО) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021
11069 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11072 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (5-6 курс, ДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11151 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична з додаткової спеціалізації) (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12160 Факультет педагогічної освіти Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 5 3 31.12.2022
12192 Факультет педагогічної освіти Розвиток наукової галузі (1 курс, АСП) Доктор філософії Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12794 Факультет педагогічної освіти Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ДО) Магістр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
599 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,39 30.12.2016
1161 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,34 12.01.2017
2017 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,37 26.12.2018
2618 Кафедра дошкільної освіти 4,78 28.12.2019
3766 Кафедра дошкільної освіти 4,92 28.12.2020
4800 Кафедра дошкільної освіти 4,92 28.12.2021
5677 Кафедра дошкільної освіти 4,95 30.12.2022