Додаткові відомості

Освіта
2005 - 2010 рр. - Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогіка і методика середньої освіти (українська мова та література)» – магістр, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури
Перелік місць роботи

вересень 2010 - серпень 2012 – викладач кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, за суміщенням – лаборант кафедри


вересень 2012 - 2023 – старший викладач кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка.


вересень 2023 - донині – доцент кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
"Формування граматичної компетентності майбутніх вчителів української мови і літератури на засадах текстоцентричного підходу", 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 38 4 0 5 2023.11.27 23:43:52 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 33 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
31 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 8 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Horokhova_Tetiana

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9947 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Епоха Грінченка: Просвіта, нація, ідентичність» (XVI щорічні Грінченківські читання) Корпусний підхід до лінгвістичного аналізу творчої спадщини Бориса Грінченка м.Київ document.pdf
9892 VІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства» Лінгводидактичні орієнтири організації навчального квесту онлайн м.Київ document.pdf
9673 І Всеукраїнська науково-практична конференція «Слово вчителя (на пошанування Людмили Кажуховської)» Реалізація методу проєктів у процесі формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури на заняттях із мовознавчих дисциплін м.Переяслав document.pdf
9639 VІІ Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові» Формування культуромовної особистості студентів в умовах змішаного навчання м.Київ document.pdf
9640 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю, присвячена 105-й річниці від дня народження В.О. Сухомлинського «Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу» Організація групової форми навчальної діяльності майбутніх учителів-словесників на заняттях мовознавчих дисциплін в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського м. Кропивницький document.pdf
9123 Міжнародний науково-практичний онлайн-форум «Педагог ХХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні» Організація групової форми навчальної діяльності майбутніх учителів-словесників на заняттях мовознавчих дисциплін в умовах змішаного навчання Київ document.pdf
8775 VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку" Корпусні технології у формуванні граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м.Переяслав document.pdf
7802 Регіональний науковий семінар "Словник мови творів Бориса Грінченка" Викладання української мови як іноземної крізь призму творчості Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7804 VIII International conference "Information Technology and Implementation" On semi-automatic creation of dataset for multi-document automatic summarization of news articles an forum threads м.Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
6612 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція "Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом" - Київ document.pdf
7803 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)" Викладання української мови як іноземної крізь призму творчості Лесі Українки м.Львів, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького document.pdf
6155 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» Реалізація компетентнісного підходу до навчання майбутніх учителів-словесників в умовах дистанційної освіти Київ document
5071 IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем" Формування українськомовної особистості студента-філолога на матеріалі «Словаря» Бориса Грінченка Київ document
4630 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції» Реалізація стратегії змішаного навчання у процесі формування культуромовної особистості майбутніх учителів української мови Київ document
4629 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти» Формування мовної особистості студентів-філологів засобами блогодидактики Київ document.pdf
4280 П’ята всеукраїнська мультидисциплінарна конференція “Чорноморські наукові студії” Психологічні чинники формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури Одеса document
4281 Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Дидактичний потенціал блогів в організації самостійної роботи студентів-філологів Переяслав-Хмельницький document
3837 І Міжнародна науково-практична конференція «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи» Інноваційні підходи до формування граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників Херсон document.pdf
3229 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи" Система роботи з формування мовної особистості майбутнього вчителя-словесника у процесі опрацювання морфології української мови Київ document
2900 Лінгвістичний і лінгводидактичний простір: здобутки і перспективи Реалізація текстоцентричного підходу засобами ІКТ м.Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41744 On Semi-Automatic Creation of Dataset for Multi-Document Automatic Summarization of News Articles and Forum Threads

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
46954 Використання е-ресурсів як дієвого засобу організації навчального квесту в закладі вищої освіти
46953 Динаміка лексичного складу української мови у воєнний період 2022–2023 років
33039 Оптимізація методів формування української культуромовної особистості майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання
26110 Оптимізація методів навчання граматики української мови майбутніх учителів-словесників на засадах текстоцентричного підходу
20663 Forming the grammatical competence of students using web 2.0 technologies
7926 Організація текстотворчої діяльності студентів філологічних спеціальностей під час вивчення морфології
7931 Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови на основі текстів етнопедагогічного змісту

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
46954 Використання е-ресурсів як дієвого засобу організації навчального квесту в закладі вищої освіти
46953 Динаміка лексичного складу української мови у воєнний період 2022–2023 років
45340 Лінгквокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної (на прикладі вивчення постаті Бориса Грінченка)
24844 Система текстових вправ і завдань для формування граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників
7926 Організація текстотворчої діяльності студентів філологічних спеціальностей під час вивчення морфології
1036 Реалізація принципів культуровідповідності та етнізації у процесі вивчення студентами класичного університету дисципліни «Етнопедагогіка»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
43414 Корпусні технології у формуванні граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників
40149 Викладання української мови як іноземної крізь призму творчості Лесі Українки
29121 Дидактичний потенціал настільних ігор Scrabble та Alias на заняттях з української мови
7933 Навчальний текст як засіб формування граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей
1912
1082 Граматична компетенція як складова професіограми студента-філолога
1033 Реалізація принципу наступності у процесі вивчення студентами філологічних спеціальностей дисципліни «Етнопедагогіка»
1024 Формування україномовної компетенції студентів класичного університету засобами етнопедагогіки
1063 Етнопедагогічна підготовка як елемент професійно-педагогічної компетентності
1037 Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету у процесі вивчення педагогічних дисциплін
1091 Формування ціннісних орієнтацій студентів класичного університету засобами етнопедагогіки
2337 Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету в процесі вивчення педагогічних дисциплін

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
177 On Semi-Automatic Creation of Dataset for Multi-Document Automatic Summarization of News Articles and Forum Threads https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41744/ 2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
461 Лінгквокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної (на прикладі вивчення постаті Бориса Грінченка) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45340/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
201 Malopolska School of Public Administration, University of Economics in Krakow International postgraduate practical internship «New and innovative teaching methods» 14.09.2020 – 09.10.2020

Malopolska School of Public Administration, University of Economics in Krakow

Учасник програми document
491 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 21-28.08.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
102 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови Аналітик-дослідник 01.05.2023

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
44

Караман Станіслав
Олександрович, завідувач кафедри української мови Інституту філології
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук,
професор

Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури на засадах текстоцентричного підходу» 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) Київський університет імені Бориса Грінченка, аспірантура без відриву від виробництва, 2012 - 2019 Спеціалізована вчена рада Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка - 2018

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
997 Модуль з ІКТ - sert_kurs_27_06_13_new.pdf 27.06.2013
2226 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2584 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
2942 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
3077 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
4395 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 222222.pdf 09.10.2020
4494 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
6034 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6388 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
7291 Лідерський "Медіаосвіта" Інший модуль document 22.12.2022
8465 Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти Інший модуль Горохова.pdf 01.03.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
46952 Українська мова як іноземна: культура усного і писемного мовлення: посібник із розвитку зв’язного мовлення для студентів-іноземців, слухачів підготовчого відділення (українська мова)
7340 Хрестоматія з етнопедагогіки

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
24 Етнопедагогіка (2 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2012 459 05.10.2012
37 Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
1128 Лінгвістика комп'ютерного аналізу і обробки інформації (2-4 курс, ФУ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 22/23 н.р.

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5831 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5852 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
6545 Інститут філології Культура усного та писемного мовлення (українська) (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7450 Інститут філології Культура усного та писемного мовлення (українська) (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8009 Історико-філософський факультет Українські студії (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
8016 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8839 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
10420 Інститут філології Українська мова як іноземна (1 курс, ПКІН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10483 Інститут філології Лінгвістика комʼютерного аналізу і обробки інформації (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
11220 Факультет права та міжнародних відносин Українські студії (1 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12471 Факультет української філології, культури і мистецтва Лінгвістика комп'ютерного аналізу і обробки інформації (2-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1053 Кафедра української мови 4,84 12.01.2017
1907 Кафедра української мови 4,73 26.12.2018
2593 Кафедра української мови 4,80 28.12.2019
3642 Кафедра української мови 4,88 28.12.2020
4710 Кафедра української мови 4,84 28.12.2021
6048 Кафедра української мови 4,85 30.12.2022

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
45 Купецька Вероніка Володимирівна I ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Міжнародний рівень - 2021