Додаткові відомості

Освіта
2005 - 2010 рр. - Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогіка і методика середньої освіти (українська мова та література)» – магістр, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури
Перелік місць роботи

вересень 2010 - серпень 2012 – викладач кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, за суміщенням – лаборант кафедри


вересень 2012 - донині – старший викладач кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
"Формування граматичної компетентності майбутніх вчителів української мови і літератури на засадах текстоцентричного підходу", 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
29 3 0 2017.12.07 22:13:38 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7802 Регіональний науковий семінар "Словник мови творів Бориса Грінченка" Викладання української мови як іноземної крізь призму творчості Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7804 VIII International conference "Information Technology and Implementation" On semi-automatic creation of dataset for multi-document automatic summarization of news articles an forum threads м.Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
6612 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція "Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом" - Київ document.pdf
7803 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)" Викладання української мови як іноземної крізь призму творчості Лесі Українки м.Львів, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького document.pdf
6155 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» Реалізація компетентнісного підходу до навчання майбутніх учителів-словесників в умовах дистанційної освіти Київ document
5071 IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем" Формування українськомовної особистості студента-філолога на матеріалі «Словаря» Бориса Грінченка Київ document
4630 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції» Реалізація стратегії змішаного навчання у процесі формування культуромовної особистості майбутніх учителів української мови Київ document
4629 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти» Формування мовної особистості студентів-філологів засобами блогодидактики Київ document.pdf
4280 П’ята всеукраїнська мультидисциплінарна конференція “Чорноморські наукові студії” Психологічні чинники формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури Одеса document
4281 Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Дидактичний потенціал блогів в організації самостійної роботи студентів-філологів Переяслав-Хмельницький document
3837 І Міжнародна науково-практична конференція «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи» Інноваційні підходи до формування граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників Херсон document.pdf
3229 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи" Система роботи з формування мовної особистості майбутнього вчителя-словесника у процесі опрацювання морфології української мови Київ document
2900 Лінгвістичний і лінгводидактичний простір: здобутки і перспективи Реалізація текстоцентричного підходу засобами ІКТ м.Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41744 On Semi-Automatic Creation of Dataset for Multi-Document Automatic Summarization of News Articles and Forum Threads

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
33039 Оptimization of methods for forming Ukrainian cultural linguistic personality of future teachers in distance learning
26110 Optimization of teaching ukrainian grammar methods of future language teachers using the text based approach
20663 Forming the grammatical competence of students using web 2.0 technologies
7931 Forming the grammatical competence of future ukrainian language teachers on a base of ethnopedagogical texts
7926 Organization of the text creational activities of philology specialties students during morphology study

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
24844 The system of text exercises and tasks for the forming the grammatical competence of future language teachers
7926 Organization of the text creational activities of philology specialties students during morphology study
1036 The realization of cultural coincidence and ethnization principles in the process of ethnopedagogics subject learning by the students of a classical university

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
40149 Teaching the Ukrainian language as a foreign through the prism of Lesya Ukrainka’s creativity
29121 Didactic potential of Scrabble and Alias desktop games in Ukrainian lessons
7933
1912
1082 Grammatical competence as a part of professiogram of students of philology
1033 The realization of principles of sequence in the process of studying philological specialities of the subject «Ethnopedagogics»
1024 The formation of Ukrainian language competence of classical university students by means of ethnopedagogics
1063 Ethnopedagogical preparation as an element of professional pedagogical competence
1091 Forming of the valued orientations of students of classic university by facilities of etnopedagogic
1037 The formation of communicative skills of classical university students while learning pedagogical subjects
2337 Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету в процесі вивчення педагогічних дисциплін

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
177 On Semi-Automatic Creation of Dataset for Multi-Document Automatic Summarization of News Articles and Forum Threads https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41744/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
31 Інститут філології Кафедра української мови 3.2 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Horokhova_Tetiana

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
201 Malopolska School of Public Administration, University of Economics in Krakow International postgraduate practical internship «New and innovative teaching methods» 14.09.2020 – 09.10.2020

Malopolska School of Public Administration, University of Economics in Krakow

Учасник програми document

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
44

Караман Станіслав
Олександрович, завідувач кафедри української мови Інституту філології
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук,
професор

Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури на засадах текстоцентричного підходу» 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) Київський університет імені Бориса Грінченка, аспірантура без відриву від виробництва, 2012 - 2019 Спеціалізована вчена рада Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка - 2018

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
997 Модуль з ІКТ - sert_kurs_27_06_13_new.pdf 27.06.2013
2226 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2584 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
2942 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
3077 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
4395 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 222222.pdf 09.10.2020
4494 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
6034 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6388 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
24 Етнопедагогіка (2 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2012 459 05.10.2012
37 Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
1128 Лінгвістика комп'ютерного аналізу і обробки інформації (2-4 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5831 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5852 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
6545 Інститут філології Культура усного та писемного мовлення (українська) (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7450 Інститут філології Культура усного та писемного мовлення (українська) (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8009 Історико-філософський факультет Українські студії (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8016 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8839 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
10420 Інститут філології Українська мова як іноземна (1 курс, ПКІН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10483 Інститут філології Лінгвістика комʼютерного аналізу і обробки інформації (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10 30.11.2021
11220 Факультет права та міжнародних відносин Українські студії (1 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1053 Кафедра української мови 4,84 12.01.2017
1907 Кафедра української мови 4,73 26.12.2018
2593 Кафедра української мови 4,80 28.12.2019
3642 Кафедра української мови 4,88 28.12.2020
4710 Кафедра української мови 4,84 28.12.2021

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
45 Купецька Вероніка Володимирівна I ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Міжнародний рівень - 2021