Додаткові відомості

Освіта
Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка (1986 р.)
Перелік місць роботи
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація "Розвиток професійної готовності вчителя початкових класів до педагогічного спілкування з учнями"
Докторська дисертація "Теорія і технологія контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів"
Громадська активність
Академік Української Академії Акмеології
Академік Академії Міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (м. Житомир)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 1 1 2024.07.21 06:02:54 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 501 11 13 2024.01.04 10:50:18 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 326 9 8

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
107 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 62.1 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Victoria_Zhelanova

Конференції (56)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10522 ХХІХ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна підготовка компетентних фахівців в умовах сучасних освітніх трансформацій: теорія і практика" Виміри інноватизації сучасної вищої освіти онлайн document.docx
10534 Початкова школа в новій освітній реальності: традиції й інновації, проблеми й перспективи - Полтава document
10521 І Міжнародна науково-практична конференція "Тенденції розвитку педагогіки та освіти в умовах цифрових трансформацій Концептуальні засади формуванн життєстійкості студентів в умовах війни Харків document.pdf
10520 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку" Освітні втрати у вищій школі: причини й шляхи компенсації Лубни document.pdf
9970 VIII Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 \ - Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка (онлайн) document.pdf
9868 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «ФЕНОМЕН РАННЬОГО ДИТИНСТВА: ВИТОКИ, ВИКЛИКИ, ВИМІРИ» - онлайн document.pdf
9811 VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ,, ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ФІЛОЛОГІЇ Й ЛІНГВОДИДАКТИКИ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ” Мовні детермінанти інноваційної діяльності викладача сучасного університету м. Полтава document
9914 ТРЕТІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ О.Я. САВЧЕНКО КОНТЕКСТИ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРИ ЯКІВНИ САВЧЕНКО ЦІЛІ І ЦІННОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ Інноваційний вимір педагогічної спадщини О.Я. Савченко м.Київ document.pdf
9813 ТРЕТІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ О.Я. САВЧЕНКО КОНТЕКСТИ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРИ ЯКІВНИ САВЧЕНКО "ЦІЛІ І ЦІННОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ" Інноваційний вимір педагогічної спадщини О.Я. Савченко м. Київ document.pdf
9816 4th International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2023) Transgressiveness and innovation: what should a modern teacher be like? м. Кривий Ріг document.pdf
9156 ХІV Всеукраїнська студентсько-викладацька науково-практична конференція Мова й література у проєкції різних наукових парадигм Полтава document
9815 ОГНЕВ’ЮКІВСЬКІ ЧИТАННЯ «ОСВІТА — СУТНІСТЬ ЧАСУ» Міждисциплінарний контекст сучасної вищої освіти м. Київ document.pdf
9157 Міжнародна науково-практична онлайн-форум "ПЕДАГОГ XXI СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ" Інноваційні підходи до навчання мов та літератур у контексті формування мовної особистості цифрової доби Київ document.pdf
9818 ПЕДАГОГ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ПРІОРИТЕТИ ПЕДАГОГА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ м. Київ document.pdf
8989 VII Міжнародна науково-практична конференція Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах викликів : теорія і практика Харків document.pdf
8758 ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Житомир document.pdf
8822 IV Міжнародна науково-практична конференція МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ГІРСЬКИХ РЕГІОНАХ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІРИ Івано-Франківськ document.pdf
8757 IV Міжнародна наукова онлайн-конференція Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти Київ document.pdf
8165 VІ Міжнародної науково-практичної конференції «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» «PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF HIGHER AND SECONDARY EDUCATION IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES: THEORY AND PRACTICE» Специфіка дистанційної освіти здобувачів другого (магістерського) рівня освіти в умовах військового стану. Харків document.pdf
8265 Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні тенденції у професійній підготовці фахівців дошкільної та початкової освіти" м.Полтава document
7200 ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю «НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ» Поліпарадигмальні засади розвитку сучасної вищої освіти Київ document
7774 ІІ Міжнародна науково-практична конференція Духовно-інтелектуальне виховання та навчання у XXI столітті Харків document.pdf
6720 V Міжнародна науково-практична конференція Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика Харків document
5982 "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" - Київ document
5823 "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої школи" - Київ document.pdf
5822 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри - Київ document.pdf
5559 Актуальні проблеми психології розвитку особистості Оволодіння технологіями \ Київ document.pdf
5658 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми психології розвитку особистості" - Київ document
5560 ХХІІ міжнародна науково-практична конференція \ Напрями реалізація стратегії інтеграції в сучасній освіті України Бар document.pdf
5069 ІV Міжнародна науково-практична конференція "Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів:теорія і практика" Логіка середовищеутворення у контексті формування рефлексивних конструктів майбутніх педагогів ЗВО Харків document
5068 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція "Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні" Особливості професіогенезу майбутнього викладача ЗВО в умовах магістратури Житомир document.pdf
4603 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Смислові виміри професійної підготовки майбутнього педагога у ЗВО Київ document.pdf
4201 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Аксіологізація сучасної вищої освіти як стратегічний напрям її модернізації Київ document.pdf
4602 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Рефлексивний вимір Концепції Нової української школи Київ document.pdf
4096 VII Міжнародної науково-практичної конфернції "Актуальні проблеми вищої професійної освіти" Реалізація задачного підходу у професійній підготовці майбутнього педагога Київ document
3690 ІІ Міжнародна наукова конференція «ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ВАРІАТИВНІСТЬ МОДЕЛЕЙ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» Міждисциплінарний синтез філософії, педагогіки й психології у забезпеченні якості вищої освіти у сучасному університеті Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3691 Міжнародна науково-практична конференція "Забезпечення якості вищої освіти: Європейські й національні стандарти та індикатори" Контекстне навчання як умова формування соціокультурної компетентності студентів коледжу м. Старобільськ document.pdf
3224 "Моральне-патріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти" Формування творчого мислення майбутнього педагога, як провідної навички XXI століття Бар document.pdf
3056 "Психологічні та педагогічні проблеми вищої та середньої освіти у відповідь на сучасні проблеми: Теорії та практики" Формувальний потенціал технології контекстного навчання майбутнього педагога м. Харків document.pdf
2122 "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Навички XXІ століття в акмеологічному вимірі Київ document
2737 "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи" Технологізація професійної підготовки майбутнього педагога в ВНЗ Кременчуг document
216 Формування професійної майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу Сутність середовищного підходу у вищій освіті: концептуальний аспект м. Житомир document
2736 "професійна підготовка фахівців в умовах неперервної освіти: креативний підхід" Впровадження системи педагогічних задач контекстного спрямування в процесі педагогічної підготовки майбутнього педагога Житомир document
217 Акмеологія: наука XXI століття Смислова сфера майбутнього педагога в контексті акмеологічного підходу Київський університет імені Бориса Грінченка document
214 Концептуальні проблеми модернізації сучасної системи освіти на засадах формування духовно-патріотичних цінностей студентської молоді Технологія контекстного навчання як засіб формування рефлексивних конструктів майбутнього педагога Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського document
213 Формування державної освітньої політики: філософські, теоретичні та прикладні аспкти Рефлексивно-контекстні орієнтири сучасної вищої освіти Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова document
215 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Акмеологічні засади інноваційного розвитку закладу освіти' Використання психобіографічного методу в системі акмемоніторингу Київ document
220 Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів Формування рефлексивних конструктів особистості у процесі її аксе-розвитку Київ document
223 Сучасні технології формування духовно-патріотичних і національно-демократичних цінностей студентської молоді у контексті євроінтеграційних процесів Смислові аспекти професійної компетентності майбутнього педагога Вінниця document
226 Інтеграція освіти і науки - необхідна умова інноваційного розвитку країни Міждисциплінарні педагогічні технології навчання в сучасному ВНЗ Київ document
218 Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи Трансформаційний потенціал технології контекстного навчання майбутнього педагога Кременчук - Україна document
222 Підготовка конкурентоздатного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспективи Аксіологічні аспекти контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів Луцьк document
224 Становлення та розвиток акмеології: теоретичні і прикладні аспекти Професійна суб'єктивність майбутнього педагога як акмеологічний феномен Житомир document
225 Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ Черкаси document
221 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри Мотивація, смислова сфера та професійна суб'єктність майбутнього педагога у площині їх рефлексивної детермінації Київ document
219 Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні фахових компетентностей учителів початкових класів: реалії та перспективи Рефлексіогенез майбутнього вчителя початкових класів у технології контекстного навчання Слов'янськ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
11526 Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія

Монографії (колективні) (15)

ID Назва Рік
49010 Інноваційність розвитку вищої педагогічної освіти: від теорії до практики
45535 Contextualization of higher education in ukraine as its current strategy and trend
33390 Psychological and pedagogical determinants of partnership interaction in the course of education in higher education institutions
29534 Особистість майбутнього вчителя початкової школи: рефлексивний вимір
25578 Forming of personal and professional senses of future teachers in reflexive and context environment of HEI
22031 Сутність та структура системи педагогічних задач контекстної спрямованості у площині креативного підходу
28001 Сутність та структура системи педагогічних задач контекстної спрямованості у площині креативного підходу
26706 Середовищний підхід у вищій освіті: сутність та логіка реалізації
26711 Смислова сфера майбутнього педагога у контексті акмеологічного підходу
11447 Вища освіта: досвід і перспективи
16127 Вища освіта: досвід і перспективи
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
18862 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
26707 Мотивація, смислова сфера та професійна суб'єктність майбутнього педагога у контексті їх рефлексивної детермінації
7742 Дитина - педагог: сучасний погляд. Психолого - педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
45648 Psychological factors of students’ vitality during the war in Ukraine
45516 Studying anxiety as a predictor in students to predict the development of burnout
36581 Value-motivational component of a healthy lifestyle of modern university students: the real state and logic of formation
34436 Формування навчально-пізнавальної компетентності молодших спеціалістів у процесі самоосвітньої діяльності: експеритентальний аспект
24595 Психодидактичні детермінанти розвитку дітей дошкільного віку

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (32)

ID Назва Рік
48776 Сутність та потенціал командної роботи в контексті партнерської взаємодії у початковій школі
48299 Дослідження феномена самовдосконалення в міждисциплінарному контексті
45127 Педагогічний інструментарій системи партнерської взаємодії вчителя початкової школи з суб'єктами освітнього процесу
43587 Use of ICT and media resources by students of philology in the educational process of high school: models and strategies
44707 Methodological support of intercultural communication of students in english lessons
41895 Інноваційний вимір сучасної вищої освіти: аналіз напрямів
42737 Готовність майбутніх учителів-філологів до використання мультимедійних технологій: сутність та структура
42746 Мультимедійний супровід інноваційних аспектів сучасної вищої освіти
41827 Національно-культурна ідентичність особистості: сутність та структура
43233 Реалізація коучингового підходу в професійній підготовці майбутнього педагога: аспект рефлексіогенезу
38372 Впровадження стратегії міждисциплінарності в сучасній вищій освіти
35445 Фасилітаційна компетентність майбутнього педагога: сутність і структура
33088 Paradigm space of modern higher educationin Ukraine
30556 Leadership Qualities of a Modern University Student in the Reflexive Dimension
27944 Formation of Complete Reflex Constructions of Future Pedagogue in the Educational Environment of Higher Education
29544 Сутність та структура готовності майбутніх техніків-технологів до професійної самореалізації у контексті технологій харчування
24595 Психодидактичні детермінанти розвитку дітей дошкільного віку
19699 Експериментальна верифікація ефективності технології контекстного навчання в освітньому процесі ВНЗ
11213 Система психолого-педагогічного супровіду молодших школярів-переселенців із зони АТО
16127 Вища освіта: досвід і перспективи
11447 Вища освіта: досвід і перспективи
18862 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
13181 Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього педагога: рефлексивний вимір
15877 Логіка формування наукового тезаурусу контекстного навчання майбутнього педагога
11219 Смислогенез майбутнього вчителя початкових класів у технології контекстного навчання
11527 Трансформаційний потенціал технології контекстного навчання майбутнього педагога
11232 Феномен „контекст” у міждисциплінарному вимірі
10683 Динаміка середовищеутворення в технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів
11062 Концептуальні засади формування смислової сфери майбутнього педагога у ВНЗ
10682 Реалізація поліпарадегмальної методології у сучасній вищій школі
7742 Дитина - педагог: сучасний погляд. Психолого - педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (62)

ID Назва Рік
47564 Модель інноваційної особистості: структурно-динамічний підхід
48299 Дослідження феномена самовдосконалення в міждисциплінарному контексті
45128 Ключові віхи генези музичної освіти в Китаї
45127 Педагогічний інструментарій системи партнерської взаємодії вчителя початкової школи з суб'єктами освітнього процесу
48387 Трансформація діяльності університетських аналітичних центрів у контексті викликів
43587 Use of ICT and media resources by students of philology in the educational process of high school: models and strategies
44707 Methodological support of intercultural communication of students in english lessons
41895 Інноваційний вимір сучасної вищої освіти: аналіз напрямів
42737 Готовність майбутніх учителів-філологів до використання мультимедійних технологій: сутність та структура
42746 Мультимедійний супровід інноваційних аспектів сучасної вищої освіти
41827 Національно-культурна ідентичність особистості: сутність та структура
38372 Впровадження стратегії міждисциплінарності в сучасній вищій освіти
35445 Фасилітаційна компетентність майбутнього педагога: сутність і структура
33014 Модель професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва
33404 Напрями реалізації стратегії інтеграції в сучасній освіти України
33950 Рефлексивна компетентність майбутнього педагога: сутність, структура, логіка рефлексіогенезу
33016 Суб'єктний контекст професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи
29542 Логіка формування навичок партнерства у майбутніх педагогів в освітньому середовищі ЗВО
29544 Сутність та структура готовності майбутніх техніків-технологів до професійної самореалізації у контексті технологій харчування
26719 Контекстне навчання як умова формування соціокультурної компетентності студентів коледжу
24048 Психологічні засади морально-патріотичного виховання особистості
21886 Генеза полікультурної освіти у США
19699 Експериментальна верифікація ефективності технології контекстного навчання в освітньому процесі ВНЗ
22666 Культуротворчі аспекти професійної компетентності майбутнього педагога
22486 Морально-вольові якості особистості як суттєва детермінанта формування "навичок XXI століття"
21863 Реалізація технологічного підходу до професійної підготовки майбутнього педагога у ВНЗ
22137 Сутність та структура готовності майбутнього вчителя фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів
19710 Таксономія типів професійної рефлексії педагога: міждисциплінарний контекст
23376 Творче мислення студента ВНЗ: критеріальний апарат та діагностичний інструментарій
22013 Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: педагогічний інструментарій
16116 Готовність майбутнього вихователя до розвитку творчого потенціалу дошкільника: сутність та структура.
16995 Здоров’язбережувальне середовище дошкільного навчального закладу як чинник формування здорової особистості дитини
16987 Полікультурні аспекти проблеми якості сучасної вищої освіти
15896 Суб'єкт - суб'єктна взаємодія вихователя і вихованця як засіб творчої самореалізації особистості.
16297 Технологія контекстного навчання як засіб формування рефлексивних конструктів майбутнього педагога
11213 Система психолого-педагогічного супровіду молодших школярів-переселенців із зони АТО
13181 Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього педагога: рефлексивний вимір
6576 Професійна суб'єктивність майбутнього педагога як акмеологічний феномен
10973 Смислові аспекти професійної компетентності майбутнього педагога
11219 Смислогенез майбутнього вчителя початкових класів у технології контекстного навчання
10684 Сутність професійного контексту майбутнього вчителя початкових класів
11232 Феномен „контекст” у міждисциплінарному вимірі
5603 Використання задачного підходу в технології контекстного навчання майбутнього педагога
10683 Динаміка середовищеутворення в технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів
11062 Концептуальні засади формування смислової сфери майбутнього педагога у ВНЗ
22021 Логіка суб'єктогенезу майбутнього вчителя початкових класів у технології контекстного навчання
5597 Педагогічний інструментарій технології контекстного навчання
10682 Реалізація поліпарадегмальної методології у сучасній вищій школі
11433 Рефлексіогенез майбутнього вчителя початкових класів у технології контекстного навчання
11233 Структурно-логічна модель технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів
23875 Використання відеозасобів у технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів
19715 Детермінанти змісту технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів
25449 Критерії та показники сформованості рефлексивних конструкторів майбутнього вчителя початкових класів у системі контекстного навчання у ВНЗ
26379 Логіка експериментального дослідження результативості технології контекстного навчання майбутніх учителів початкових класів
23879 Суб'єктні феномени контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів
25412 Педагогічні задачі контекстного типу як засіб формування рефлексивної компетентності майбутнього вчителя початкових класів
26377 Рефлективна складова професійної компетентності як результативно-цільова основа контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ
26380 Теоретичні аспекти технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів
25359 Смислоутворювальні аспекти контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів
25423 Логіко-семантичний та психолого-педагогічний аналіз поняття "контекст"
23885 Реалізація рефлексивно-орієнтованого підходу у контекстному навчанні майбутнього вчителя початкових класів
28652 Стан дослідженості проблеми контекстного навчання у психолого-педагогічній теорії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
48902 Transgressiveness, Innovation, and Readiness of the Modern Teacher for Change
43603 Рефлексивні аспекти вміння вчитися як ключової здатності молодшого школяра
36464 Сутність та структура здорового способу життя студентів сучасного закладу вищої освіти
23689 Формувальний потенціал технології контекстного навчання майбутнього педагога
19833 Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього педагога як стратегічний принцип сучасної вищої освіти
21873 Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього педагога як стратегічний принцип сучасної вищої освіти
15877 Логіка формування наукового тезаурусу контекстного навчання майбутнього педагога
5595 Логіка суб’єктогенезу майбутнього вчителя початкових класів у технології контекстного навчання

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
86 Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34436/ 2021
317 Studying anxiety as a predictor in students to predict the development of burnout https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45516/ 2024

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
432 Методичне забезпечення міжкультурне спілкування учнів на уроках англійської мови фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44707/ 2023
516 Сутність та потенціал командної роботи в контексті партнерської взаємодії у початковій школі наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48776/ 2024

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
57 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
131 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Аналітик-дослідник 23.05.2023

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
333 Дидактичний модуль - document 23.06.2015
885 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
1079 Інше - document 23.09.2014
1174 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1597 Інше - document 01.03.2017
2024 Фаховий модуль (стажування) - document 10.08.2016
3247 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
4415 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.11.2020
4433 інше Інший модуль document 14.03.2020
4527 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
5281 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6755 інше Інший модуль document 18.09.2022
6756 інше Інший модуль document 02.10.2022
7002 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 10.02.2022
7505 інше Інший модуль document 18.11.2022
8094 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
8847 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
9553 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024
10036 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 330.pdf 02.04.2024

Зимові та літні школи (2)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
13 Факультет педагогічної освіти Зимова VІІ Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів, молодих вчених та магістрантів у галузі знань «Освіта / Педагогіка» Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2022 -
50 Факультет педагогічної освіти Зимова VIIІ міжнародна наукова школа для докторантів, аспірантів, молодих учених та магістрантів з галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 наказ №727.pdf

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
35610 Formation of reflexive constructs of the future teacher in the process of vocational training in universities

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
42 Факультет педагогічної освіти Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих Не міжгалузева Створення програми 24.02.2022 nakaz_157_07.04.2022.pdf
47 Факультет педагогічної освіти Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих Не міжгалузева Набір на програму 26.09.2022 одкод_д-м-б.pdf

Сертифіковані ЕНК (11)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
246 Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 200 13.04.2016
496 Педагогіка (5 курс, ПСО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 446 27.06.2019
783 Педагогіка (2 курс, ІСТ, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020
786 Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 464 01.09.2020 21/22 н.р.
899 Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
990 Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1175 Корпоративна педагогіка та розвиток персоналу (5 курс, КОРП, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2022 63 01.02.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1181 Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПСО, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2022 63 01.02.2022 23/24 н.р.
1452 Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.
1552 Освітній дизайн змісту та технологій навчання дорослих (5 курс, ОДКОД, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.
1756 Практика виробнича (асистентська) (5-6 курс, ОДКОД, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2024 330 02.04.2024

Використання ЕНК (19)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
369 Педагогічний інститут Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм, з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
8332 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР) Магістр Денна 6 не враховується 10 10.12.2020
8599 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ПО, ДО, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8721 Педагогічний інститут Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2020
8878 Педагогічний інститут Педагогіка (2 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 6 не враховується 10 31.12.2020
10506 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ПО, ДО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
11002 Педагогічний інститут Корпоративна педагогіка та розвиток персоналу (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11065 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11163 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11169 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (5-6 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12169 Факультет педагогічної освіти Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР) Магістр Денна 9 5 3 31.12.2022
12527 Факультет педагогічної освіти Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ПО, ДО, денна) Магістр Денна 10 5 3 31.12.2022
12650 Факультет педагогічної освіти Корпоративна педагогіка та розвиток персоналу (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 31.12.2022
12752 Факультет педагогічної освіти Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПСО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 10 31.12.2022
12951 Факультет педагогічної освіти Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР, денна) Магістр Денна 10 4 5 31.12.2023
13337 Факультет педагогічної освіти Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ДО) Магістр Денна 10 5 5 31.12.2023
13464 Факультет педагогічної освіти Корпоративна педагогіка та розвиток персоналу (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 31.12.2023
13678 Факультет педагогічної освіти Освітній дизайн змісту та технологій навчання дорослих (5 курс, ОДКОД, денна) Магістр Денна 9 5 15 31.12.2023
13753 Факультет педагогічної освіти Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
67 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,0 20.05.2016
1098 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,53 12.01.2017
1955 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,83 26.12.2018
2809 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,57 28.12.2019
3696 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,72 28.12.2020
4266 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,32 28.12.2021
5706 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,86 30.12.2022
6586 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,88 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
28 Король Тетяна Ігорівна Кафедра теорії та історії педагогіки VI Теорія і методика професійної освіти III document 2017