Додаткові відомості

Освіта
Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка (1986 р.)
Перелік місць роботи
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація "Розвиток професійної готовності вчителя початкових класів до педагогічного спілкування з учнями"
Докторська дисертація "Теорія і технологія контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів"
Громадська активність
Академік Української Академії Акмеології
Академік Академії Міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (м. Житомир)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
253 7 4 2021.04.20 15:46:41 Перейти на сторінку link

Конференції (38)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8165 VІ Міжнародної науково-практичної конференції «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» «PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF HIGHER AND SECONDARY EDUCATION IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES: THEORY AND PRACTICE» Специфіка дистанційної освіти здобувачів другого (магістерського) рівня освіти в умовах військового стану. Харків document.pdf
8265 Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні тенденції у професійній підготовці фахівців дошкільної та початкової освіти" м.Полтава document
7200 ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю «НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ» Поліпарадигмальні засади розвитку сучасної вищої освіти Київ document
7774 ІІ Міжнародна науково-практична конференція Духовно-інтелектуальне виховання та навчання у XXI столітті Харків document.pdf
6720 V Міжнародна науково-практична конференція Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика Харків document
5982 "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" - Київ document
5823 "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої школи" - Київ document.pdf
5822 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри - Київ document.pdf
5658 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми психології розвитку особистості" - Київ document
5559 Актуальні проблеми психології розвитку особистості Оволодіння технологіями \ Київ document.pdf
5560 ХХІІ міжнародна науково-практична конференція \ Напрями реалізація стратегії інтеграції в сучасній освіті України Бар document.pdf
5069 ІV Міжнародна науково-практична конференція "Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів:теорія і практика" Логіка середовищеутворення у контексті формування рефлексивних конструктів майбутніх педагогів ЗВО Харків document
5068 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція "Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні" Особливості професіогенезу майбутнього викладача ЗВО в умовах магістратури Житомир document.pdf
4603 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Смислові виміри професійної підготовки майбутнього педагога у ЗВО Київ document.pdf
4201 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Аксіологізація сучасної вищої освіти як стратегічний напрям її модернізації Київ document.pdf
4602 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Рефлексивний вимір Концепції Нової української школи Київ document.pdf
4096 VII Міжнародної науково-практичної конфернції "Актуальні проблеми вищої професійної освіти" Реалізація задачного підходу у професійній підготовці майбутнього педагога Київ document
3690 ІІ Міжнародна наукова конференція «ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ВАРІАТИВНІСТЬ МОДЕЛЕЙ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» Міждисциплінарний синтез філософії, педагогіки й психології у забезпеченні якості вищої освіти у сучасному університеті Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3691 Міжнародна науково-практична конференція "Забезпечення якості вищої освіти: Європейські й національні стандарти та індикатори" Контекстне навчання як умова формування соціокультурної компетентності студентів коледжу м. Старобільськ document.pdf
3224 "Моральне-патріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти" Формування творчого мислення майбутнього педагога, як провідної навички XXI століття Бар document.pdf
3056 "Психологічні та педагогічні проблеми вищої та середньої освіти у відповідь на сучасні проблеми: Теорії та практики" Формувальний потенціал технології контекстного навчання майбутнього педагога м. Харків document.pdf
2122 "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Навички XXІ століття в акмеологічному вимірі Київ document
2737 "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи" Технологізація професійної підготовки майбутнього педагога в ВНЗ Кременчуг document
216 Формування професійної майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу Сутність середовищного підходу у вищій освіті: концептуальний аспект м. Житомир document
2736 "професійна підготовка фахівців в умовах неперервної освіти: креативний підхід" Впровадження системи педагогічних задач контекстного спрямування в процесі педагогічної підготовки майбутнього педагога Житомир document
217 Акмеологія: наука XXI століття Смислова сфера майбутнього педагога в контексті акмеологічного підходу Київський університет імені Бориса Грінченка document
214 Концептуальні проблеми модернізації сучасної системи освіти на засадах формування духовно-патріотичних цінностей студентської молоді Технологія контекстного навчання як засіб формування рефлексивних конструктів майбутнього педагога Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського document
213 Формування державної освітньої політики: філософські, теоретичні та прикладні аспкти Рефлексивно-контекстні орієнтири сучасної вищої освіти Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова document
215 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Акмеологічні засади інноваційного розвитку закладу освіти' Використання психобіографічного методу в системі акмемоніторингу Київ document
220 Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів Формування рефлексивних конструктів особистості у процесі її аксе-розвитку Київ document
223 Сучасні технології формування духовно-патріотичних і національно-демократичних цінностей студентської молоді у контексті євроінтеграційних процесів Смислові аспекти професійної компетентності майбутнього педагога Вінниця document
226 Інтеграція освіти і науки - необхідна умова інноваційного розвитку країни Міждисциплінарні педагогічні технології навчання в сучасному ВНЗ Київ document
218 Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи Трансформаційний потенціал технології контекстного навчання майбутнього педагога Кременчук - Україна document
222 Підготовка конкурентоздатного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспективи Аксіологічні аспекти контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів Луцьк document
224 Становлення та розвиток акмеології: теоретичні і прикладні аспекти Професійна суб'єктивність майбутнього педагога як акмеологічний феномен Житомир document
225 Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ Черкаси document
221 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри Мотивація, смислова сфера та професійна суб'єктність майбутнього педагога у площині їх рефлексивної детермінації Київ document
219 Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні фахових компетентностей учителів початкових класів: реалії та перспективи Рефлексіогенез майбутнього вчителя початкових класів у технології контекстного навчання Слов'янськ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
11526 Context study Future teachers of initial classes: theory and technology

Монографії (колективні) (13)

ID Назва Рік
33390 Psychological and pedagogical determinants of partnership interaction in the course of education in higher education institutions
29534 Особистість майбутнього вчителя початкової школи: рефлексивний вимір
25578 Forming of personal and professional senses of future teachers in reflexive and context environment of HEI
22031 The essence and structure of the system of pedagogical problems of context orientation in the plane of the creative approach
28001 The essence and structure of the system of pedagogical tasks of contextual orientation in the plane of creative approach
26706 Environmental approach in higher education: the essence and logic of implementation
26711 Semantic field of the future teacher in the context acmeological approach
18862 Competence oriented education: quality measurement
26707 Motivation, semantic sphere and professional subjectivity of the future teacher in the context of their reflexive determination
11447 Вища освіта: досвід і перспективи
16127 Вища освіта: досвід і перспективи
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
7742 Дитина - педагог: сучасний погляд. Психолого - педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
36581 Value-motivational component of a healthy lifestyle of modern university students: the real state and logic of formation
34436 Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect
24595 Psychodidactic determinants of development of children of preschool age

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (26)

ID Назва Рік
42746 Multimedia support of innovative aspects of modern higher education
41827 National-cultural personal identity: essence and structure
41895 The innovative dimension of modern higher education: analysis of directions
42737 Training of future teachers of philologists before using multimedia technologies: essence and structure
38372 Implementation of interdisciplinary strategy in modern higher education
35445 Facilitative competency of a future teacher: essence and structure
33088 Paradigm space of modern higher educationin Ukraine
30556 Leadership Qualities of a Modern University Student in the Reflexive Dimension
29544 Essence and structure of readiness of future techniquestechnologies specialists for professional self-realization in food technologies
27944 Formation of Complete Reflex Constructions of Future Pedagogue in the Educational Environment of Higher Education
24595 Psychodidactic determinants of development of children of preschool age
19699 Experimental verification of the effectiveness of contextual learning technology in the education process of the higher educational institution institutions
11213 Systema psychological and pedagogical support younger pupils settlers from the area counterterrorist operation
18862 Competence oriented education: quality measurement
13181 Contextualization of professional training of future teachers: reflexive dimension
15877 Logic of formation for scientific thesaurus of contextual study for future teachers
11219 Semantic genesis of future Primary School Teacher in contextual learning technology
11232 The phenomenon of „context” in an interdisciplinary dimension
11527 Transformationai potential of technology contextual education of futer teachers
16127 Вища освіта: досвід і перспективи
11447 Вища освіта: досвід і перспективи
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11062 Conceptual bases of forming semantic sphere of the future teachers in high school
10683 Dynamics of environment formation in technology context of training for primary school teachers
10682 Implementation methodology multiparaigmatic in modern higher education
7742 Дитина - педагог: сучасний погляд. Психолого - педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (55)

ID Назва Рік
42746 Multimedia support of innovative aspects of modern higher education
41827 National-cultural personal identity: essence and structure
41895 The innovative dimension of modern higher education: analysis of directions
42737 Training of future teachers of philologists before using multimedia technologies: essence and structure
38372 Implementation of interdisciplinary strategy in modern higher education
35445 Facilitative competency of a future teacher: essence and structure
33014 Model of Professional Competency for a Future Teacher of Music Art
33016 Subjective Context of Vocational Training of a Future Elementary School Teacher at a Higher Education Institution
33404 Напрями реалізації стратегії інтеграції в сучасній освіти України
33950 Рефлексивна компетентність майбутнього педагога: сутність, структура, логіка рефлексіогенезу
29544 Essence and structure of readiness of future techniquestechnologies specialists for professional self-realization in food technologies
29542 Логіка формування навичок партнерства у майбутніх педагогів в освітньому середовищі ЗВО
24048 Psychological principles of moral patriotic education of personality
26719 Zhelanova V. Contextual Learning as a Condition for the Formation of Sociocultural Competence of College Students
23376 Creative thinking of a university student: a criterial apparatus and a diagnostic toolkit
22666 Cultural aspects of professional competence of the future teacher
19699 Experimental verification of the effectiveness of contextual learning technology in the education process of the higher educational institution institutions
22013 Formation of communicative competence of future specialists in document science and informational activity: pedagogical toolkit
22486 Moral and volitional qualities of personality as an essential determinant of "skills of the XXI century"
21863 Realization of technological approach to professional training of the future teacher in the university
19710 Taxonomy types of professional teacher reflection, interdisciplinary context
22137 The essence and structure of the readiness of the future teacher of physical culture to the formation of moral and will qualities of students
21886 The Genesis of Polycultural Education in the United States
16116 Future teachers readiness to development of preschoolers creative potential: the nature and structure
16987 Multicultural Aspects of the Guality of Modern Higher Education
15896 Subject - subject interaction between teacher and pupil as a means of creative self-identity.
16297 The technology of contextual education as a form of formation reflective constructs of future teachers
16995 Zhelanova V. Health care Environment of Preschool Educational Institutions as a Factor of Forming Child`s Health Personality
11213 Systema psychological and pedagogical support younger pupils settlers from the area counterterrorist operation
13181 Contextualization of professional training of future teachers: reflexive dimension
6576 Professional teacher in the futer subjectivity acmeological phenomen
10973 Semantic aspects of professional competence of the future teacher
11219 Semantic genesis of future Primary School Teacher in contextual learning technology
10684 The essence of the professional context of Primary School Teacher
11232 The phenomenon of „context” in an interdisciplinary dimension
11062 Conceptual bases of forming semantic sphere of the future teachers in high school
10683 Dynamics of environment formation in technology context of training for primary school teachers
10682 Implementation methodology multiparaigmatic in modern higher education
11433 Reflexiogenesis of an intending elementary school teacher in contextual learning technology
11233 Structural and logic model technology contextual learning future elementary school teacher
22021 The logic of the subject geography of the future teacher of elementary school in context-based learning technology
5603 Using technology task approach in contextual learning future teachers
5597 Рedagogical instruments technology contextual learning
23875 The use of video tools in the technology of contextual education of a future teacher of elementary school
25449 Criteria and indexes of the formation of reflexive constructors of the future teacher of elementary school in the system of contextual education in higher educational institutions
26379 Logic experimental study of the impact of technology context of training for primary school teachers
19715 The Determinants of the Content of the Context-based Training of Primary SchoolTeachers
23879 Subjective phenomena of contextual education of the future teacher of elementary school
25412 Pedagogical Tasks Contextual Type as a Means of Reflexive Competence of the Future Primary School Teacher Formation
26377 Reflective component of professional competence as effectively-hoc basis contextual training primary school teachers in the university
26380 Theoretical aspects of technology of the context teaching of future teacher of initial classes
25359 The sensory aspects of the context learning of the future teacher of elementary school
25423 Logico-semantic and psycho-pedagogical analysis of the concept of "context"
23885 Realization of the reflexive-oriented approach in the context learning of the future teacher of elementary school
28652 Стан дослідженості проблеми контекстного навчання у психолого-педагогічній теорії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
36464 Сутність та структура здорового способу життя студентів сучасного закладу вищої освіти
23689 Formation potential of the context teaching technology of the future teacher
19833 Contextualization of the professional training of the future teacher as a strategic principle of modern higher education
21873 Contextualization of the professional training of the future teacher as a strategic principle of modern higher education
15877 Logic of formation for scientific thesaurus of contextual study for future teachers
5595 Logic subektogeneza future elementaru school teachers in contextual learning technology

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
86 Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34436/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
53 Кафедра теорії та історії педагогіки 57205384696 3 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57205384696&zone= https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191567167&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
107 Педагогічний інститут Кафедра теорії та історії педагогіки 23.4 2 2021 https://www.researchgate.net/profile/Victoria_Zhelanova

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
57 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf 85

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
333 Дидактичний модуль - document 23.06.2015
885 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
1079 Інше - document 23.09.2014
1174 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1597 Інше - document 01.03.2017
2024 Фаховий модуль (стажування) - document 10.08.2016
3247 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
4415 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.11.2020
4433 інше Інший модуль document 14.03.2020
4527 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
5281 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6755 інше Інший модуль document 18.09.2022
6756 інше Інший модуль document 02.10.2022
7002 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 10.02.2022

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
35610 Formation of reflexive constructs of the future teacher in the process of vocational training in universities

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
246 Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 200 13.04.2016
496 Педагогіка (5 курс, ПСО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 446 27.06.2019
783 Педагогіка (2 курс, ІСТ, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020
786 Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 464 01.09.2020 21/22 н.р.
899 Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
990 Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ПО, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2021 301 05.05.2021
1175 Корпоративна педагогіка та розвиток персоналу (5 курс, КОРП, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2022 63 01.02.2022
1181 Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПСО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2022 63 01.02.2022

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
369 Педагогічний інститут Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм, з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
8332 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8599 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ПО, ДО, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8721 Педагогічний інститут Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 31.12.2020
8878 Педагогічний інститут Педагогіка (2 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 10 31.12.2020
10506 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ПО, ДО, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
11002 Педагогічний інститут Корпоративна педагогіка та розвиток персоналу (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11065 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11163 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11169 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (5-6 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
67 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,0 20.05.2016
1098 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,53 12.01.2017
1955 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,83 26.12.2018
2809 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,57 28.12.2019
3696 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,72 28.12.2020
4266 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,32 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
387 ПВШм-17-1.4д V 5 5 2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
28 Король Тетяна Ігорівна Кафедра теорії та історії педагогіки VI Теорія і методика професійної освіти III document 2017